Διαγωνισμός Α/Α 04/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση Αιτήσεων του Προγράμματος Erasmus+: Νεολαία

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ως η Εθνική Υπηρεσία του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία, διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση Αιτήσεων του Προγράμματος Erasmus+: Νεολαία, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα ΕΓΓΡΑΦΑ (πατήστε εδώ).

Μέγιστος αριθμός αξιολογητών: 6
Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Διαγωνισμός Α/Α 02/2016 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για τη Γραμμή 1410 και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Επαγγελματιών, για την παροχή υπηρεσιών για την Τηλεφωνική και Διαδικτυακή Γραμμή 1410, για περίοδο 24 μηνών.

1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η παροχή Υπηρεσιών/Παραδοτέων στα πλαίσια της Συμβουλευτικής, Στήριξης και Ενημέρωσης για διάφορα ψυχοκοινωνικά θέματα προς τους νέους και το κοινωνικό τους περιβάλλον, μέσω της τηλεφωνικής Γραμμής 1410 και του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες αφορούν επίσης στην κινητοποίηση και παραπομπή σε κατάλληλες συμβουλευτικές, ψυχολογικές, ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου υπηρεσιών.

2. Ο αριθμός αναδόχων με τους οποίους θα υπογραφεί Σύμβαση είναι 3. Σύμβαση δύναται να υπογραφεί με φυσικά πρόσωπα, μία Σύμβαση με κάθε φυσικό πρόσωπο. Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει μέσα από τη δημιουργία σχετικού Μητρώου.

3. Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες/δεξιότητας:
• Να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Τίτλου ή Ισότιμου Προσόντος στην Ψυχολογία.
• Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων Κύπρου
• Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ειδική εργασιακή εμπειρία, σχετική με τα καθήκοντα της μίσθωσης.
• Να είναι πολύ καλοί γνώστες της Ελληνικής και πολύ καλός γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.

4.Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00 (μεσημέρι).

5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στα κεντρικά γραφεία του ΟΝΕΚ στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθαλάσσης 104, 2024, Λευκωσία, στον 4ο όροφο.

6. Έντυπα Διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ. Για τυχόν πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο 22 402624.

Τελικά Μητρώα υποψήφιων για τις Παιγνιοθήκες (Διαγωνισμός Α/Α 31/2015)

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων και μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στον Πολύχωρο Νεολαίας ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους, δημοσιεύονται πιο κάτω τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 31/2015.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση θα γίνει ανάθεση σύμβασης σε αριθμό υποψηφίων που αντιστοιχεί στις υφιστάμενες ανάγκες του ΟΝΕΚ.

Τελικά Μητρώα

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Καϊμακλιου (Α1, Β1)

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Λάρνακας (Α2, Β2)

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Παραλιμνιου (Α3, Β3)

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Λεμεσού (Α4,Β4)

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Αγίου Αθανασίου (Α5, Β5)

Κατάταξη υποψηφίων για τις Παιγνιοθήκες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 51/2015, ημερομηνίας 10/12/15, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 31/2015 για Αγορά Υπηρεσιών για τις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκαν μόνο όσες Αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού. Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν ταχυδρομικώς κρίθηκαν άκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη.

‘Όσοι υποψήφιοι είχαν πρώτο (βασικό) πτυχίο χωρίς πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ, οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι είχαν πρώτο (βασικό) πτυχίο σε άλλο κλάδο από τους ζητούμενους (π.χ. πτυχίο στη Δημοτική Εκπαίδευση), οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

ΙΣΟΨΗΦΙΑ  – ΚΛΗΡΩΣΗ

Νοείται ότι για τις περιπτώσεις ισοψηφίας υποψηφίων, οι οποίοι συνδιεκδικούν μία θέση, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή κλήρωση την προσεχή Παρασκευή 18/12/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στον Πολυχωρο Νεολαίας Λεμεσού (Κανάρη 34 Λ/σος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν για να την παρακολουθήσουν.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την προσεχή Παρασκευή 18/12/2015 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:
• Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
• Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
• Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
• Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για τους Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων, πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους, αναλόγως της / των Παιγνιοθήκης / Παιγνιοθηκών  που σας ενδιαφέρει.

Διαγωνισμός Α/Α 31/2015 για την αγορά υπηρεσιών για τις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Ανάδοχους (Εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής- Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών, Προδημοτικής Εκπαίδευσης)  στο πρόγραμμα «Παιγνιοθήκες» με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα ΕΓΓΡΑΦΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό 31/2015 θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο σχετικό ΠΙΝΑΚΑ, έτσι ώστε να μπορεί ο Οργανισμός να επικοινωνήσει μαζί τους, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής επί των Όρων του Διαγωνισμού.

Τελικά Μητρώα υποψήφιων Καθηγητών του Διαγωνισμού Α/Α 22/2015

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων και μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στα γραφεία του Οργανισμού ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους, δημοσιεύονται πιο κάτω τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων Καθηγητών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 22/2015.

Διευκρινίζεται ότι κλήρωση έγινε μόνο για εκείνες τις περιπτώσεις ισοψηφίας που επηρέαζαν την πρόσληψη ατόμου/ατόμων. Όσα άτομα εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα είναι αυτά που θα προσληφθούν.

Τελικά Μητρώα:

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Λευκωσίας

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Λεμεσού

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Πάφου

Κατάταξη υποψηφίων Εκπαιδευτών για τα Πολύκεντρα Νεολαίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 40/2015, ημερομηνίας 06/10/15, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 22/2015 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκαν μόνο όσες Αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού. Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν ταχυδρομικώς κρίθηκαν άκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι είχαν πρώτο (βασικό) πτυχίο σε άλλο κλάδο από τους ζητούμενους (π.χ. παιδαγωγικά), οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Επίσης, όσες αιτήσεις αφορούσαν άλλα θέματα πέραν αυτών που προσφέρονται στα Πολύκεντρα Νεολαίας (π.χ. τουρκικά), επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Αναφορικά με τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση για το θέμα του «Creative Writing (Δημιουργική Γραφή)», κανένας από τους υποψηφίους δεν διέθετε τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα με συγκεκριμένη ειδίκευση στο Creative Writing. Ως εκ τούτου, στο συγκεκριμένο θέμα, δεν έχει δημιουργηθεί Μητρώο Υποψηφίων.

ΙΣΟΨΗΦΙΑ  – ΚΛΗΡΩΣΗ

Νοείται ότι για τις περιπτώσεις ισοψηφίας υποψηφίων, οι οποίοι συνδιεκδικούν μία θέση, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή κλήρωση, την προσεχή Παρασκευή 09/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν για να την παρακολουθήσουν.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την προσεχή Παρασκευή 09/10/2015 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:
• Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
• Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
• Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
• Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για τους Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων, πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους, αναλόγως του/των Πολυκέντρου/-ων που σας ενδιαφέρει.

Υποψήφιοι για το Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας

Υποψήφιοι για το Πολύκεντρο Νεολαίας Λεμεσού

Υποψήφιοι για το Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου

Διαγωνισμός Α/Α 22/2015 για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Πολύκεντρα Νεολαίας»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Πολύκεντρα Νεολαίας» με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό 22/2015 θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο σχετικό ΠΙΝΑΚΑ, έτσι ώστε να μπορεί ο Οργανισμός να επικοινωνήσει μαζί τους, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής επί των Όρων του Διαγωνισμού.

Διαγωνισμός με Α/Α 07/2015 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για τη λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Αγρού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Κατεβάστε εδώ τα Έγγραφα του Διαγωνισμού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική Φόρμα, έτσι ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης. Ο Οργανισμός δεν δεσμεύεται για τη μη ενημέρωση τυχόν τροποποίησης για όσους υποψηφίους δενυποβάλουν τα στοιχεία τους.

Διαγωνισμός με Α/Α 16/2015 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για το Συντονισμό των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Κατεβάστε εδώ τα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική Φόρμα, έτσι ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης. Ο Οργανισμός δεν δεσμεύεται για τη μη ενημέρωση τυχόν τροποποίησης για όσους υποψηφίους δενυποβάλουν τα στοιχεία τους.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ:

Α) Όρος 3.2.1.1

Γίνεται η ακόλουθη αντικατάσταση στο σημείο όπου αναφέρονται οι ώρες παροχής υπηρεσιών του Συντονιστή επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
«Συνολικά, θα παρέχει τις υπηρεσίες του για 20 ώρες τη βδομάδα στα Κ. Πολεμίδια και 5 επιπλέον ώρες στον Αγρό και στην Πάφο (ανά δεκαπενθήμερο)».

Β) Έντυπο 2

Στα στοιχεία του προσφέροντος αντικαθιστάται η λέξη Ταχ. Κιβ. δίπλα από τη Διεύθυνση, με τη λέξη Ταχ. Κώδικας.

Γ) Έντυπο 3

Στα στοιχεία του προσφέροντος αντικαθιστάται η λέξη Ταχ. Κιβ. μετά από τη Διεύθυνση, με τη λέξη Ταχ. Κώδικας.