Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

! Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου επικαιροποιήθηκε στις 05/09/2019

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (στο εξής «εμείς», «εμάς» ή «ΟΝΕΚ») είναι δεσμευμένος να προστατεύει την ιδιωτικότητα και τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων, που διατηρεί για τους πελάτες, τους συμβαλλόμενους και τους συνεργάτες του, με τρόπο ανοικτό και διαφανή. Δεσμεύεται επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Κανονισμός») και την ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο, που διέπει τη συλλογή και επεξεργασία Ατομικών Προσωπικών Δεδομένων. Έτσι, έχουμε αναπτύξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, που διέπει την συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, μεταβίβαση και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών.  Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις πρακτικές ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο ΟΝΕΚ είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία διατηρεί και επεξεργάζεται. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επιτρέπεται στον ΟΝΕΚ να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για όλους τους πελάτες, συμβαλλόμενους και συνεργάτες.

 • απευθείας από εσάς ή από τους γονείς/κηδεμόνες σας
 • μέσω τρίτων μερών, στην κανονική πορεία των εργασιών που διεξάγουμε, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (‘υποκείμενο δεδομένων’). Ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι κάποιος που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε ένα γνώρισμα, όπως το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, δεδομένα εντοπισμού, διαδικτυακό γνώρισμα ή ένα ή περισσότερους συντελεστές που καθορίζουν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως Οργανισμός συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε διάφορα είδη πληροφοριών για άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε ή συμβαλλόμαστε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μπορεί να αποκαλύψουν την προσωπική ταυτότητα των υποκειμένων όπως το μικρό σας όνομα ή το επίθετο, αριθμό ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση και επαρχία, αριθμό τηλεφώνου, μορφωτικά στοιχεία και αρχεία εκπαίδευσης, πληροφορίες εργοδότησης, χρηματοοικονομικές και/ή τραπεζικές πληροφορίες, καθώς και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται σε δημογραφικές, άλλες (διαδικτυακές) επικοινωνιακές πληροφορίες και πιθανόν πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, κλπ.

Περαιτέρω, στα άλλα μέσα συλλογής, συλλέγονται  και χρησιμοποιούνται στον  Ιστότοπό μας ή μέσω αυτού:

 • Πληροφορίες που χρησιμοποιείτε όταν συμπληρώνετε έντυπα, ιδιαίτερα κατά την πρώτη επαφή μαζί μας.
 • Πληροφορίες που καταχωρείτε όταν εγγράφεστε σε κάποιο διαγωνισμό ή προώθηση που χορηγείται από εμάς, και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με τον Ιστότοπό μας.
 • Αρχεία και αντίγραφα της αλληλογραφίας σας (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αν επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Λεπτομέρειες συναλλαγών που πραγματοποιείτε μαζί όταν εγγράφεστε σε κάποιο από τα προγράμματα μας

Γενικά, θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παροχή υπηρεσιών: για να σας παρέχουμε πληροφορίες για τις υπηρεσίες που μας ζητάτε.
 • Διαφήμιση: μετά από ρητή συγκατάθεση, να επικοινωνούμε μαζί σας για διοργανώσεις ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Λειτουργικότητα και ασφάλεια: για τον εντοπισμό, την παρεμπόδιση και αντίδραση σε πραγματική ή δυνητική απάτη, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Συμμόρφωση: για εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών μας και προς συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως προκύπτουν από τους ισχύοντες νόμους ή τους ρυθμιστές μας.
 • Για οποιοδήποτε άλλο λόγο με τη δική σας συγκατάθεση, που δίδεται χωριστά από την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας.

Δεν μοιραζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με τρίτα μέρη, εκτός ως υποδεικνύεται κατωτέρω:

 • Συνεργάτες: Μοιραζόμαστε τις πιο πάνω κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών με συνεργάτες ή/ και συνδεδεμένες εταιρείες με τον Οργανισμό, στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών, εξατομίκευσης περιεχομένου, διαφήμισης (αν έχετε συγκατατεθεί) , ασφάλειας και συμμόρφωσης, ή στην έκταση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας χωριστά από την παρούσα πολιτική απορρήτου.
 • Παροχείς υπηρεσιών: Στους εξουσιοδοτημένους παροχείς υπηρεσιών μας, οι οποίοι εκτελούν ορισμένες υπηρεσίες εκ μέρους μας, περιλαμβανομένων για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς, διαχείριση πελατών και ασφάλεια. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την, διεκπεραίωση πληρωμών με πιστωτικές κάρτες, εντοπισμό και μείωση κινδύνων και απάτης, παροχή εξυπηρέτησης πελατών και εμπορική αρωγή. Αυτοί οι παροχείς υπηρεσιών δύνανται να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες, που χρειάζονται για να επιτελέσουν τη λειτουργία τους, αλλά δεν τους επιτρέπεται να μοιράζονται ή χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς για προστασία των δεδομένων.

Αποκαλύπτουμε επίσης τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων επισήμων αρχών, δικαστηρίων ή άλλων δημόσιων σωμάτων:

 • Ανταποκρινόμενοι σε κλήτευση ή άλλο παρόμοιο διερευνητικό αίτημα, διάταγμα δικαστηρίου ή άλλο δικαστικό ή διοικητικό διάταγμα, ή σε αίτημα για συνεργασία από φορέα επιβολής του νόμου ή άλλο κυβερνητικό φορέα. Επίσης, για να διασφαλίσουμε ή ασκήσουμε τα νομικά μας δικαιώματα, για σκοπούς υπεράσπισης έναντι νομικών απαιτήσεων, για συμμόρφωση με ισχύοντα νόμο ή συνεργασία με φορείς εφαρμογής του νόμου, κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς φορείς. Ακόμα για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ιστότοπού μας ή άλλων συμφωνιών ή πολιτικών, ή όπως  άλλως απαιτείται από τον νόμο (περιλαμβανομένης της ανταπόκρισης σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ή ρυθμιστικό αίτημα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε να εγείρουμε ή αποποιηθούμε οποιαδήποτε νομική ένσταση ή δικαίωμα που μας είναι διαθέσιμο, κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια.
 • Στην έκταση που η αποκάλυψη είναι αναγκαία σχετικά με προσπάθειες διερεύνησης, παρεμπόδισης, καταγγελίας ή ανάληψης άλλης δράσης αναφορικά με παράνομη δραστηριότητα, υποψιαζόμενη απάτη ή άλλη αδικοπραγία. Για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της περιουσίας ή την ασφάλεια του Οργανισμού μας, ημών των ιδίων, των υπαλλήλων μας ή άλλων, καθώς και για τη διατήρηση και προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας του Ιστοτόπου μας ή της υποδομής μας.

Δυνάμεθα να αποκαλύψουμε συσσωρευμένες πληροφορίες για τους χρήστες μας, και πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν οποιοδήποτε άτομο, χωρίς περιορισμό. Ιδιαίτερα, μπορούμε να μεταβιβάσουμε μη Προσωπικές Πληροφορίες και να τις επεξεργαστούμε εκτός της χώρας διαμονής σας. Μπορούμε να συνδυάσουμε μη Προσωπικές Πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώνουμε, με πρόσθετες μη Προσωπικές Πληροφορίες που συνελέγησαν από άλλες πηγές. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε συσσωρευμένες πληροφορίες με τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων συμβούλων, διαφημιστών, για σκοπούς διεξαγωγής γενικών επιχειρηματικών αναλύσεων.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για σας, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Πληροφοριών, αποθηκεύονται με ασφάλεια και τυγχάνουν επεξεργασίας στην Κύπρο και/ή, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περίοδος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας που είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης και νομικής εφαρμογής, κυμαίνεται και εξαρτάται από τη φύση των νομικών μας υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε κάθε ατομική περίπτωση.

Στην έκταση που έχουμε συλλέξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών και εξατομίκευσης περιεχομένου (για τις περιγραφές των σκοπών αυτών δείτε πιο πάνω), διατηρούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για όσο διάστημα χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες και σε συμμόρφωση με τους συναφείς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε στο 25443078, με την υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών, συγκεκριμένα:

 • Συγκατάθεση: Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε (ι) τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για σκοπούς εμπορικής προώθησης και διαφήμισης, (ιι) τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για άλλους σκοπούς, όταν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας χωριστά από την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας και για τους οποίους ο σκοπος της διαδικασίας δεν σχετίζεται με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.
 • Εκτέλεση σύμβασης: Η χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών και λειτουργικότητας και ασφάλειας, όπως περιγράφονται πιο πάνω, είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών, που σας παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και οποιοδήποτε άλλη σύμβαση διαθέτετε μαζί μας.
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις: Μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες στην έκταση που αυτό απαιτείται προς συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, στις οποίες υποκείμεθα.
 • Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων: Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα, αν δεν είσθε σωματικά ή διανοητικά σε θέση να δώσετε την συγκατάθεσή σας.
 • ‘Έννομο Συμφέρον: Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών είναι απαραίτητη για σκοπούς των νομίμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτο μέρος, εκτός εκεί όπου τα εν λόγω συμφέροντα υπερκεράζονται από τα συμφέροντα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία χρήζουν προστασίας, ιδιαίτερα όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος.

Αναλαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων) για να διασφαλίσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη χρήση, παρεμβάσεις, τροποποίηση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του Κανονισμού. Για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες, και αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο για επιτρεπόμενες εργασιακές λειτουργίες. Επιπρόσθετα, έχουμε εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους μας πώς να χειρίζονται, διοικούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, έχομε εφαρμόσει αναβαθμισμένα τεχνικά μέτρα και διαμορφώσει τις πολιτικές και διαδικασίες μας με τρόπο που να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

Επιφυλάττουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν κρίνεται απαραίτητο να σας παράσχουμε υπηρεσίες, με την έγγραφη, ρητή σας συγκατάθεση, και αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευθούν τα δικαιώματά σας.

Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε επιλογές σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρέχετε.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας δώσετε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες, με αποτέλεσμα, όμως, να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες.

Όταν κάνετε εγγραφή σε μας, μπορεί να σας δοθεί η επιλογή κατά πόσον θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενημερωτικά δελτία ή διαφημιστικό υλικό, για επικαιροποίηση προϊόντων, βελτιώσεις, ειδικές προσφορές, ή που να περιλαμβάνουν ειδική διανομή περιεχομένου από εμάς. Αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας αλλά αργότερα αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πια να λαμβάνετε ενημερωτικά ή διαφημιστικά emails ή μηνύματα ή ενημερωτικά δελτία από εμάς, θα πρέπει να κάνετε χρήση του μηχανισμού διαγραφής που παρατίθεται  στη σχετική επικοινωνία. Μπορεί να χρειαστούμε μέχρι τριάντα εργάσιμες ημέρες για να επεξεργαστούμε ένα αίτημα διαγραφής. Μπορεί να σας αποστέλλουμε επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για άλλου είδους συναλλαγές και σχέσεις, όπως ανακοινώσεις για υπηρεσίες, διοικητικές ειδοποιήσεις και έρευνες, χωρίς να σας δίνουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους, καθώς αυτά συνδέονται άμεσα με τη σχέση σας μαζί μας.

Αν έχετε δώσει Προσωπικές Πληροφορίες, μπορείτε να τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας οποτεδήποτε σύμφωνα με τις πρόνοιες της μεταξύ μας συμφωνίας ή διασύνδεσης. Αν επιλέξετε αυτό, τότε οι Προσωπικές σας Πληροφορίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων.

Τηρουμένων των προνοιών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες: (Παρακαλώ σημειώσατε ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα και σε ορισμένες περιπτώσεις υπόκεινται σε όρους όπως ορίζει ο νόμος)

 1. Δικαίωμα Πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις δικές σας Προσωπικές Πληροφορίες καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Οργανισμό Νεολαίας.
 2. Δικαίωμα Επανόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επανόρθωση οποιασδήποτε Προσωπικής Πληροφορίας που έχουμε για σας και η οποία είναι ατελής ή/και ανακριβής.
 3. Δικαίωμα Διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Προσωπικής Πληροφορίας μόνο αν κάποιος από τους ακόλουθους λόγους ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα:

(i) Οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεγεί ή επεξεργασθεί.

(ii) Αν η επεξεργασία είναι βασισμένη στην συγκατάθεσή σας και έχετε αποσύρει αυτή τη συγκατάθεση (στην οποία βασίζεται η επεξεργασία) σύμφωνα με τα Άρθρα 6.1.α και 9.2.α του Κανονισμού και αν δεν ισχύει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.

(iii) Αν έχετε ένσταση στη επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.α και 9.2.α του Κανονισμού και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία.

(iv) Αν Προσωπικές Πληροφορίες έχουν τύχει παράνομης επεξεργασίας.

(v) Αν τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεγεί σε σχέση με την πρόνοια που αναφέρεται στο Άρθρο 8.1 του Κανονισμού.

 1.  Δικαίωμα Ένστασης – Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών οποτεδέποτε και για λόγους που σχετίζονται σε συγκεκριμένη κατάσταση, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερβαίνουν τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες.
 2. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Επιφυλάσσετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών σας, έτσι ώστε να μην μπορούμε να επεξεργαστούμε πλέον τις συγκεκριμένες πληροφορίες, μέχρις ότου αρθεί ο περιορισμός (για παράδειγμα, έχει γίνει διόρθωση των δεδομένων).
 3. Δικαίωμα Φορητότητας Δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχετε δώσει στη εταιρεία μας. Αυτά τα δεδομένα θα σας δοθούν σε δομημένη μορφή ευρείας χρήσεως και μηχανικής αναγνωσιμότητας, σε ορισμένες δε περιπτώσεις μπορείτε επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να στείλουμε τις πληροφορίες σε άλλο οργανισμό, νοουμένου ότι τέτοια μεταβίβαση είναι τεχνικά εφικτή.
 4. Δικαίωμα Ένστασης και Αυτοματοποιημένης Ατομικής Λήψης Αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ) – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως μη προβούμε σε οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με εσάς, αποκλειστικά στη βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, μόνο στην περίπτωση που η απόφαση αυτή έχει νομικές ή σημαντικές συνέπειες για σας.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον Κανονισμό, δικαιούστε να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για σας, ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας συνιστούσαμε να αποστείλετε γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@onek.org.cy ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που υπάρχει στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ωστόσο, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε αιτήματα για πρόσβαση ή για επιβολή περιορισμών ή άλλων απαιτήσεων, αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας για την συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής διαδικτύου και πληροφοριών συμπεριφοράς επισκεπτών. Ο ιστότοπος δημιουργεί cookies για κάθε επίσκεψη σας σε αυτόν.

O ONEK  χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπους του για τους ακόλουθους λόγους:

 • να διασφαλίσει ότι καταγράφονται επαρκώς οι επιλογές που κάνετε στους ιστότοπους του,
 • για ανάλυση της επισκεψιμότητας στους ιστότοπους της ώστε να μπορεί να προβαίνει στις κατάλληλες βελτιώσεις,
 • για να αναγνωρίζετε η συσκευή σας ώστε να μην χρειάζεται να δώσετε τις ίδιες πληροφορίες αρκετές φορές κατά την διάρκεια μιας εργασίας,
 • για να μην χρειάζεται να δίνετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.
 • Λάβετε υπόψη ότι, δεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του ιστότοπου χωρίς cookies. Εάν χρειάζεστε προσθετές πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookieς χρησιμοποιούμε στο χειρισμό πληροφοριών, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο 25443078.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας (web browser) να μην δέχεται cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο allaboutcookies.org. Ωστόσο, τέτοιες ρυθμίσεις ενδέχεται, σε μερικές περιπτώσεις, να επηρεάσουν τη λειτουργία του ιστότοπου μας.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή αναθεωρήσουμε την πολιτική απορρήτου του ΟΝΕΚ από καιρού εις καιρόν.  Είναι πιθανό να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε όταν γίνονται σημαντικές αλλαγές στην εν λόγω πολιτική απορρήτου, εντούτοις αναμένεται από εσάς ότι θα επιθεωρείτε περιοδικώς την πιο πρόσφατη εκδοχή της που βρίσκεται στον Ιστότοπο www.onek.org.cy, ώστε να είστε ενήμερος/η για οποιεσδήποτε αλλαγές, όπως τυχόν θα σας δεσμεύουν.

Αν αλλάξουμε οτιδήποτε στην πολιτική μας, η ημερομηνία αλλαγής θα εμφαίνεται στο «τελευταία αλλαγή ημερομηνίας»/ “last modified date.” Συμφωνείτε ότι θα επιθεωρείτε περιοδικώς αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας και ανανεώνετε τη σελίδα όταν το κάνετε αυτό. Συμφωνείτε ότι θα σημειώνετε την τελευταία αναθεώρηση της πολιτικής ιδιωτικότητάς μας. Αν η «τελευταία αλλαγή ημερομηνίας» δεν έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που έχετε επιθεωρήσει την πολιτική ιδιωτικότητάς μας, τότε σημαίνει ότι παραμένει η ίδια. Από την άλλη, αν η ημερομηνία έχει αλλάξει, τότε έχουν σημειωθεί αλλαγές, και συμφωνείτε να επιθεωρείτε την πολιτική ιδιωτικότητάς μας και συμφωνείτε με τις νέες αλλαγές. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας μετά που θα έχουμε καταστήσει διαθέσιμη μια τροποποιημένη εκδοχή της πολιτικής ιδιωτικότητάς μας κατά τρόπο που μπορείτε εύκολα να την προσέξετε, σημαίνει ότι συγκατατίθεστε στην εν λόγω τροποποίηση.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, δεν δημιουργεί δικαιώματα εφαρμοστέα από τρίτα μέρη ή απαιτεί αποκάλυψη οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του Ιστότοπου.

Δεν εγγυούμαστε ότι η λειτουργία της παρούσας πολιτικής ιδιωτικότητας θα είναι χωρίς προβλήματα. Θα καταβάλουμε εύλογη προσπάθεια να συμμορφωθούμε με την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας και θα αναλαμβάνουμε διορθωτική δράση όταν γινόμαστε γνώστες οποιασδήποτε αποτυχίας συμμόρφωσης με την πολιτική ιδιωτικότητας. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε εύλογη αποζημίωση, αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη ή για ηθική βλάβη, σχετικά με την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε στο χειρισμό πληροφοριών, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο 22402619.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@onek.org.cy

Υποβολή Παραπόνου: Αν αισθάνεστε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή οποιουδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν τύχει ανταπόκρισης από εμάς, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22402619 ή στο dpo@onek.org.cy και να υποβάλετε παράπονο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, http://www.dataprotection.gov.cy.