Πρόσβαση σε Πληροφορίες

Ο Οργανισμός Νεολαίας, έχοντας ως σκοπό την ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, σύμφωνα και με τον περί δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο, ν. 184(Ι)2017, ετοίμασε το Σχέδιο Δημοσίευσης που αφορά στον Οργανισμό.

Ο νόμος αυτός καθιερώνει το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, πληροφορίες που κατέχουν οι Δημόσιες Αρχές, στην προκειμένη περίπτωση ο Οργανισμός Νεολαίας, με σκοπό τον έλεγχο των πράξεων και αποφάσεων της διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Δημοσίευσης, πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που χρειάζεστε, δεν είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Υποβολής αιτήματος.