Αγορά Υπηρεσιών από Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Αριθμός Διαγωνισμού: α/α 18/2016

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η αγορά υπηρεσιών από εγγεγραμμένους Ψυχολόγους (κατόχους έγκυρης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία) για παροχή ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε νέους που υπηρετούν τη θητεία τους σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Συγκεκριμένα, ο Διαγωνισμός αφορά:

  1. Διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων παροχής συμβουλευτικής ή/και ψυχολογικής στήριξης: με εθνοφρουρούς με σκοπό την ψυχοκοινωνική τους ενδυνάμωση (ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, κοινωνικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων λήψης αποφάσεων κοκ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων σε προσωπικό ή διαπροσωπικό επίπεδο και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: παραβατική συμπεριφορά, άγχος, καταχρήσεις, συναισθηματικές δυσκολίες και διαταραχές, πένθος,  προβλήματα στις φιλικές / ερωτικές / κοινωνικές σχέσεις, βία (λεκτική, συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική), προβλήματα υγείας με ψυχολογικές επιπτώσεις, αναζήτηση ταυτότητας, έλλειψη αυτοεκτίμησης, λήψη σημαντικών αποφάσεων, διαχείριση συναισθημάτων κοκ.
  2. Σχεδιασμό και διεξαγωγή ομάδων ψυχοεκπαίδευσης: με εθνοφρουρούς, οι οποίες θα πραγματεύονται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Διαχείριση του Άγχους, Διαχείριση του Θυμού, Επίλυση προβλημάτων & Λήψη αποφάσεων, Ταυτότητα & Προσωπικότητα και Σχέσεις & Επικοινωνία. Σκοπός των ομάδων ψυχοεκπαίδευσης είναι να «εκπαιδεύσουν» τους συμμετέχοντες, προσφέροντας βασικές θεωρητικές γνώσεις σε σχέση με το ιδιαίτερο θέμα κάθε θεματικής ενότητας και να προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο όπου κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να υιοθετήσει νέα σχήματα συμπεριφοράς και δράσης προς αντιμετώπιση των δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζει σε σχέση με το θέμα κάθε ομάδας.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 24/10/2016 ώρα 12:00 (μεσημέρι). Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο με απευθείας υποβολή στο κιβώτιο προσφορών του ΟΝΕΚ στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, Λευκωσία.

Για τα αναλυτικά έγγραφα διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Λειτουργός: Λίζα Παύλου τηλ: 25443078