Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων, δημοσιεύονται πιο κάτω τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 3/2016.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση θα γίνει ανάθεση σύμβασης σε αριθμό υποψηφίων που αντιστοιχεί στις υφιστάμενες ανάγκες του ΟΝΕΚ

ΤΕΛΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ – Παιγνιοθήκης Λάρνακας- ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία
979235 63
975280 62
963933 57
960894 43
ΜΗΤΡΩΟ – Παιγνιοθήκης Παραλιμνίου- ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία
953352 62
975280 62
933352 35

Σημείωση:  Σε κάθε Παιγνιοθήκη παρέχουν υπηρεσίες συνολικά 4 Ανάδοχοι, ένας εκ των οποίων είναι Συντονιστής.  Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Νεολαίας θα κάνει χρήση των μητρώων για κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν για περίοδο 2 χρόνων από την ημέρα καταρτισμού των Τελικών Μητρώων.