Διεθνείς Σχέσεις

Ο ΟΝΕΚ δραστηριοποιείται τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση θεμάτων πολιτικής για τη Νεολαία.  Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός συμμετέχει:

  • στην Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (Youth Working Party) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως 4 – 6 φορές ανά εξάμηνο Προεδρίας). Στα πλαίσια των συναντήσεων της Ομάδας Εργασίας Νεολαίας, τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, επεξεργάζονται και διαμορφώνουν κείμενα πολιτικής για τη νεολαία προς υιοθέτηση από το Συμβούλιο Υπουργών.
  • στα Συμβούλια Υπουργών αρμόδιων για θέματα Νεολαίας στο πλαίσιο των οποίων υιοθετούνται ψηφίσματα και συμπεράσματα που αφορούν στην ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία, τα οποία προηγουμένως έχει επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας Νεολαίας.
  • σε Ομάδες Εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με θέματα νεολαίας, στην Επιτροπή για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για τη Νεολαία.