Συμβουλευτικά Σώματα

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού, λειτουργούν τα πιο κάτω Συμβουλευτικά Σώματα υπό την προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αναλαμβάνουν μελέτες σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για εξέταση και περαιτέρω προώθηση:

  • Πολιτική Επιτροπή

στην οποία μετέχει αντιπρόσωπος κάθε μιας Οργάνωσης Νεολαίας των Κομμάτων που διαθέτουν Κοινοβουλευτική Ομάδα.

  • Συνδικαλιστικό Σώμα

στο οποίο μετέχουν εργατικές, αγροτικές και επιστημονικές οργανώσεις Νεολαίας, καθώς και σπουδαστικές ομοσπονδίες και οργανώσεις με παγκύπριο χαρακτήρα και αποδεδειγμένη δράση. Το Συνδικαλιστικό Σώμα απαρτίζεται από τη Συνδικαλιστική Επιτροπή και τη Σπουδαστική Επιτροπή, που υποβάλλουν, η κάθε μια ξεχωριστά, τις εισηγήσεις τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

  • Σπουδαστική Επιτροπή

η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από 2 αντιπροσώπους κάθε σπουδαστικής ομοσπονδίας ή οργάνωσης με παγκύπριο χαρακτήρα και αποδεδειγμένη δράση.

  • Συνδικαλιστική Επιτροπή

η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από 2 αντιπροσώπους καθενός από τα Τμήματα Νεολαίας των συνδικαλιστικών και αγροτικών οργανώσεων, με παγκύπριο χαρακτήρα και αποδεδειγμένη δράση.

  • Συμβουλευτικό Σώμα

στο οποίο μετέχουν δύο εκπρόσωποι κάθε μιας από τις Οργανώσεις νεολαίας, όπως και κάθε Οργάνωσης, που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τα θέματα νεολαίας.

Τα Συμβουλευτικά αυτά Σώματα συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ως εξής:

η Πολιτική Επιτροπή κάθε μήνα, η Συνδικαλιστική και η Σπουδαστική Επιτροπή κάθε τρεις μήνες και το Συνδικαλιστικό Σώμα, όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν γραπτώς τα δύο τρίτα τουλάχιστον των μελών κάθε μιας από τις Επιτροπές που το απαρτίζουν το Συμβουλευτικό Σώμα δύο φορές το χρόνο.