Διαγωνισμός Α/Α 09/2017 για την Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ / Νεολαία

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών από 6 Εμπειρογνώμονες για την Αξιολόγηση Αιτήσεων του προγράμματος Erasmus+ / Νεολαία.

Για τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 10/2017: Παροχή Υπηρεσιών Χειριστή του προγράμματος EURODESK στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για χειριστή του ευρωπαϊκού προγράμματος Eurodesk στην Κύπρο.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Κιβώτιο Προσφορών, στον 4ο όροφο των κεντρικών γραφείων του Οργανισμού Νεολαίας, στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 02 Μαΐου 2017 στις 12.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα πλήρη έγγραφα του Διαγωνισμού πατώντας εδώ.

 

Κατάταξη υποψηφίων Διαγωνισμού Α/Α 18/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τις Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 40/2016, ημερομηνίας 10/11/2016, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 18/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για το λόγο απόρριψής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίθηκαν άκυρες και δεν έχουν ληφθεί υπόψη όσες αιτήσεις:

 1. Δεν υποβλήθηκαν απευθείας στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού και στάλθηκαν ταχυδρομικώς.
 2. Υποψηφίων δεν είχαν ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο ειδικό μέρος του Διαγωνισμού.
 3. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαίωση από τον εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.
 4. Υποψηφίων δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας.
 5. Υποψηφίων δεν είχαν Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος για το 2016.
 6. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούσαν οι όροι του Διαγωνισμού, στην περιγραφόμενη μορφή.
 7. Υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την Τρίτη 15/11/2016 και ώρα 10:00 πμ, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

 • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
 • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
 • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.
 • Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Μόρια για Βαθμό Πτυχίου Μόρια για Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1 883014 15 35 50
 2 834805 10 10 15 35
 3 991625 15 15 30

Αγορά Υπηρεσιών από Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Αριθμός Διαγωνισμού: α/α 18/2016

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η αγορά υπηρεσιών από εγγεγραμμένους Ψυχολόγους (κατόχους έγκυρης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία) για παροχή ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε νέους που υπηρετούν τη θητεία τους σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Συγκεκριμένα, ο Διαγωνισμός αφορά:

 1. Διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων παροχής συμβουλευτικής ή/και ψυχολογικής στήριξης: με εθνοφρουρούς με σκοπό την ψυχοκοινωνική τους ενδυνάμωση (ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, κοινωνικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων λήψης αποφάσεων κοκ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων σε προσωπικό ή διαπροσωπικό επίπεδο και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: παραβατική συμπεριφορά, άγχος, καταχρήσεις, συναισθηματικές δυσκολίες και διαταραχές, πένθος,  προβλήματα στις φιλικές / ερωτικές / κοινωνικές σχέσεις, βία (λεκτική, συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική), προβλήματα υγείας με ψυχολογικές επιπτώσεις, αναζήτηση ταυτότητας, έλλειψη αυτοεκτίμησης, λήψη σημαντικών αποφάσεων, διαχείριση συναισθημάτων κοκ.
 2. Σχεδιασμό και διεξαγωγή ομάδων ψυχοεκπαίδευσης: με εθνοφρουρούς, οι οποίες θα πραγματεύονται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Διαχείριση του Άγχους, Διαχείριση του Θυμού, Επίλυση προβλημάτων & Λήψη αποφάσεων, Ταυτότητα & Προσωπικότητα και Σχέσεις & Επικοινωνία. Σκοπός των ομάδων ψυχοεκπαίδευσης είναι να «εκπαιδεύσουν» τους συμμετέχοντες, προσφέροντας βασικές θεωρητικές γνώσεις σε σχέση με το ιδιαίτερο θέμα κάθε θεματικής ενότητας και να προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο όπου κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να υιοθετήσει νέα σχήματα συμπεριφοράς και δράσης προς αντιμετώπιση των δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζει σε σχέση με το θέμα κάθε ομάδας.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 24/10/2016 ώρα 12:00 (μεσημέρι). Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο με απευθείας υποβολή στο κιβώτιο προσφορών του ΟΝΕΚ στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, Λευκωσία.

Για τα αναλυτικά έγγραφα διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Λειτουργός: Λίζα Παύλου τηλ: 25443078

Ανακοίνωση Τελικών Μητρώων Υποψηφίων για το Διαγωνισμό με Α/Α 15/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για τη Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού και Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι οποίες εξετάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 34/2016, ημερομηνίας 15/09/16 και αφού διενεργήθηκε κλήρωση ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους στις 20/09/2016, δημοσιεύεται πιο κάτω το Τελικό Μητρώο των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 15/2016.

 

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Μητρώο Α1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1. 844833 15 20 50 85
 2. 856191 15 20 50 85
 3. 729041 15 20 10 45
 4. 830811 15 20 10 45

 

 

 

Μητρώο Α2 ΛΕΜΕΣΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1. 892734 15 20 50 85
 2. ΑΕ539481 15 20 20 55
 3. 989005 15 20 10 45

 

 

Μητρώο Α3 ΠΑΦΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1. ΑΕ539481 15 20 20 55

 

 

Μητρώο Α4 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1. 856191 15 20 50 85
 2. 892734 15 20 50 85
 3. 895710 15 20 30 65
 4. 830811 15 20 10 45

 

 

 

 

Κατάταξη Υποψηφίων για το Διαγωνισμό με Α/Α 15/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για τη Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού και Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 33/2016, ημερομηνίας 08/09/16, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 15/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για τη Λειτουργία Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού και Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για το λόγο απόρριψής τους με επιστολή που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίθηκαν άκυρες και δεν έχουν ληφθεί υπόψη όσες αιτήσεις:

 1. Δεν υποβλήθηκαν απευθείας στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού και στάλθηκαν ταχυδρομικώς.
 2. Υποψηφίων δεν είχαν μεταπτυχιακό στην Επαγγελματική Καθοδήγηση ή και στη Συμβουλευτική ή και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 3. Υποψηφίων δεν είχαν ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας, κατά την τελευταία πενταετία, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου των ειδικοτήτων που αναφέρεται πιο πάνω.
 4. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαίωση από τον εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.                                             ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την Τετάρτη 14/09/2016 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

 • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
 • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
 • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Μητρώο Α1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
856191 15 20 50 85
844833 15 20 50 85
830811 15 20 10 45
729041 15 20 10 45

 

 

Μητρώο Α2 ΛΕΜΕΣΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
892734 15 20 50 85
ΑΕ539481 15 20 20 55
989005 15 20 10 45

 

 

Μητρώο Α3 ΠΑΦΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
ΑΕ539481 15 20 20 55

 

 

Μητρώο Α4 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
856191 15 20 50 85
892734 15 20 50 85
895710 15 20 30 65
830811 15 20 10 45

 

 

 

 

 

 

Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού και Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς

 1. Κριτήριο ανάθεσης του εν λόγω Διαγωνισμού είναι η σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Για τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ
 2. Θα δημιουργηθούν τα ακόλουθα μητρώα:
 • Μητρώο Α1: Επαρχία Λευκωσίας.
 • Μητρώο Α2: Επαρχία Λεμεσού.
 • Μητρώο Α3: Επαρχία Πάφου.
 • Μητρώο Α4: Επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου
 1. Απαιτούμενα προσόντα:
 • Να κατέχουν πιστοποιημένη Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και Καλή Γνώση της Αγγλικής, με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
 • Πτυχίο σε οποιονδήποτε κλάδο και μεταπτυχιακό στην Επαγγελματική Καθοδήγηση ή και στη Συμβουλευτική ή και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και
 • Ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας, κατά την τελευταία πενταετία, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου της ειδικότητας που αναφέρεται στο σημείο πιο πάνω.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στα Κεντρικά Γραφεία (4ος όροφος), στη Λεωφ.   Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία, μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας 11 Ιουλίου 2016.

κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 3/2016 για Αγορά Υπηρεσιών για τις Παιγνιοθήκες Λάρνακας και Παραλιμνίου του Οργανισμού

Τελικό Μητρώο Υποψηφίων για το Διαγωνισμό με Α/Α 7/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για τη Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι οποίες εξετάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 18/2016, ημερομηνίας 26/04/16 και αφού διενεργήθηκε κλήρωση ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους στις 04/05/2016, δημοσιεύεται πιο κάτω το Τελικό Μητρώο των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 07/2016.

Σημειώνεται ότι, στην παρούσα φάση θα γίνει ανάθεση σύμβασης στους δύο πρώτους ανά Μητρώο (όπου υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων). Στις περιπτώσεις όπου κάποιος υποψήφιος εξασφαλίζει θέση στο μητρώο της πρώτης του επιλογής, εννοείται ότι δεν θα του ανατεθεί σύμβαση για το δεύτερο μητρώο επομένως η ανάθεση θα γίνει στους επόμενους στη σειρά υποψηφίους.

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Μητρώο Α1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α / α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
799350 15 20 50 85
784724 10 20 50 80
776771 10 20 50 80

 

Μητρώο Α2 ΛΕΜΕΣΟΣ
α / α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
892734 15 20 50 85

 

Μητρώο Α3 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
α / α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
799350 15 20 50 85
668519 15 20 50 85
776771 10 20 50 80
784724 10 20 50 80

 

Μητρώο Α4 ΠΑΦΟΣ
α / α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
731165 20 20 50 90
612059 15 20 50 85
892734 15 20 50 85