Διαγωνισμός 06/2016: Tελικά Μητρώα Υποψηφίων για αγορά υπηρεσιών από εγγεγραμμένους ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες “Πρόταση” του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων και μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα 21/04/2016 στον Πολύχωρο Νεολαίας Λεμεσού ανάμεσα σε ισοβαθμούντες υποψηφίους, δημοσιεύονται πιο κάτω τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 06/2016 για τις Σ.Υ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση θα γίνει ανάθεση σύμβασης στους δύο πρώτους σε κάθε Μητρώο.

 

Σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου

Ταυτότητα Βαθμολογία
874095 35
1023504 25
883014 20
1047532 19
991625 15

 

Σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού – Πάφου

Ταυτότητα Βαθμολογία
824730 53
ΑΙ 1313687 35
871862 35
854700 26
991625 15

 

 

Διαγωνισμός με Α/Α 10/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Αγρό. Μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα του διαγωνισμού στο πατώντας εδώ.

Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11 Μαΐου 2016 , μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε Εμπειρογνώμονα μόνο μία Σύμβαση για μία Ενότητα μπορεί να ανατεθεί. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων νοείται ότι οι προτεινόμενοι Εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι διαφορετικά άτομα για όλες τις Ενότητες. Σε αντίθετη περίπτωση η Σύμβαση δεν θα ανατεθεί για τα ίδια άτομα σε διαφορετικές Ενότητες.

Επομένως, το άρθρο 10.1 §1 του Μέρους Α’ των Εγγράφων του Διαγωνισμού, τροποποιείται ως ακολούθως:

10.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1  Ανάθεση Σύμβασης

1.    Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η έχουσα τη χαμηλότερη τιμή ανά Εμπειρογνώμονα ανά Ενότητα. Σε κάθε Εμπειρογνώμονα μόνο μία Σύμβαση για μία Ενότητα μπορεί να ανατεθεί. Σε περίπτωση που ο ίδιος Εμπειρογνώμονας έχει την χαμηλότερη τιμή σε περισσότερες από μία Ενότητες τότε θα ερωτηθεί για να επιλέξει μόνο μία Ενότητα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων νοείται ότι ο/οι προτεινόμενος/οι Εμπειρογνώμονας/ες πρέπει να είναι διαφορετικό/ά άτομο/α για όλες τις Ενότητες ή ανά Ενότητα. Αντίθετα εάν οι προτεινόμενοι Εμπειρογνώμονες είναι το/α ίδιο/α άτομο/α σε διαφορετικές Ενότητες τότε μία Σύμβαση για μία Ενότητα μπορεί να ανατεθεί.

Δείτε το διορθωμένο Έγγραφο εδώ.

Προκήρυξη Θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα

Aίτηση για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας ΚύπρουΟ Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α14:  €41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014.

A. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • O Εκτελεστικός Γραμματέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:

α) Έχει την ευθύνη για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, τη διεύθυνση, το συντονισμό, την εποπτεία, την εύρυθμη λειτουργία και την αποδοτικότητα της υπηρεσίας του Οργανισμού.

 

β) Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία του προϋπολογισμού του Οργανισμού και για την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων και προγραμμάτων για την ανάπτυξη και λειτουργία του Οργανισμού.

 

(γ) Έχει την ευθύνη για την παροχή γραμματειακών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεργάζεται μαζί του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

(δ) Παρακολουθεί τις εργασίες και την απόδοση της υπηρεσίας του Οργανισμού και διασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία του προσωπικού για την ομαλή και ενιαία λειτουργία της υπηρεσίας του Οργανισμού.

 

(ε) Είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποβολή των αναγκαίων αναφορών και εισηγήσεων.

 

(ζ)  Εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή της πολιτικής και τις διαδικασίες που χρειάζονται να ακολουθηθούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

(η) Προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή ενεργειών για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και εξειδικευμένων μελετών.

 

(θ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και συνέδρια. Επικοινωνεί με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας στα θέματα νεολαίας.

 

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 • Ο Εκτελεστικός Γραμματέας έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Οργανισμού Νεολαίας, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηούνται ή αντικαθίστανται.

 

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister at Law).

(Σημ.:Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

β) μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

 • Δεκαετής τουλάχιστον πείρα μετά από την απόκτηση του πρώτου πτυχίου, σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση των περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμων και Κανονισμών.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:

Ο Οργανισμός Νεολαίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/τριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

 

Γ. ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Διάρκεια της Σύμβασης

Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον ΟΝΕΚ όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

 1. Καθήκοντα και υποχρεώσεις

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα έχει τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Σχέδιο Υπηρεσίας. Πρόσθετα, ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Εργασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Οργανισμού Νεολαίας, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηθούν.

 1. Αμοιβή

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα αμείβεται με βάση την εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα   Α14:€ 41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616 και θα λαμβάνει ετήσιες προσαυξήσεις με βάση την κλίμακα αυτή και σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Νεολαίας Κανονισμούς του 2007. Στο μισθό του θα προστίθενται το εκάστοτε παραχωρούμενο για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό τιμαριθμικό επίδομα και οι γενικές αυξήσεις μισθών. Στον Εκτελεστικό Γραμματέα θα καταβάλλεται, επιπλέον, 13ος μισθός.

 1. Ωφελήματα μετά τη λήξη του συμβολαίου

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014).

Κατά τη λήξη του συμβολαίου ή τον τερματισμό της σύμβασης απασχόλησής του ή σε περίπτωση θανάτου, καταβάλλεται φιλοδώρημα από τον Οργανισμό το οποίο ισούται με το 1/12 του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών, αναπροσαρμοσμένου με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014).

 

 1. Εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων

5.1       Θα εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό του Οργανισμού Νεολαίας με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τους σχετικούς κανονισμούς εξαιρουμένων των ισχυόντων που αφορούν μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους.

5.2       Πρόσθετα, ο Οργανισμός θα εντάξει τον Εκτελεστικό Γραμματέα στα υφιστάμενα σχέδια :

α)         Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και

β)        Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη.

5.3       Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική Νομοθεσία ποσοστό επί των Ασφαλιστέων αποδοχών του για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

5.4 Ο Οργανισμός θα καταβάλλει στον Εκτελεστικό Γραμματέα οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση (πλην του Σχεδίου Συντάξεως και Φιλοδωρημάτων) όπως αυτά θα καταβάλλονται στους υπόλοιπους υπαλλήλους.

Πρόσθετα, ο Οργανισμός Νεολαίας ως εργοδότης θα καταβάλλει στα Ταμεία, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από την εκάστοτε σε ισχύ Νομοθεσία.

 1. Άδεια Ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας έχει δικαίωμα για άδεια ανάπαυσης 29 εργάσιμων ημερών το χρόνο για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. Άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές δύναται να παραχωρείται, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό, μέχρι 42 ημέρες το χρόνο. Άδεια απουσίας, άδεια ασθενείας και άδεια μητρότητας, θα χορηγούνται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους, όπως και στους υπαλλήλους στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας πριν τη λήξη του συμβολαίου του οφείλει να εξαντλήσει την τυχόν άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και δεν μπορεί να καταβάλλεται σε αυτόν αντίτιμο για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

 1. Πειθαρχική Ευθύνη

Θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες των περί Οργανισμού Νεολαίας σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Νεολαίας Κανονισμούς του 2007.

 

 1. Προϋποθέσεις τερματισμού της Σύμβασης

Ο  Οργανισμός Νεολαίας θα δικαιούται να τερματίσει τη Σύμβαση εργασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Θα δικαιούται να προβεί σε άμεσο τερματισμό της Σύμβασης αν ο Εκτελεστικός Γραμματέας:

(i)   Κατά  τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχθηκε σε πτώχευση

(ii)   Καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα.

(iii) Παρουσίασε ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική απουσία ή προέβη σε      οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανονισμών του Οργανισμού Νεολαίας ή άλλων κανόνων της εργασίας ή επέδειξε διαγωγή, η οποία καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου δεν δύνανται ευλόγως να αναμένεται όπως συνεχισθεί.

(iv)  Παραβίασε τους όρους της σύμβασης εργασίας.

β)         Περαιτέρω και άνευ βλάβης των ανωτέρω, ο Οργανισμός Νεολαίας δύναται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση για οιονδήποτε από τους λόγους που  αναφέρονται στο Άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967, ως ήθελε τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν.

 

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
 • Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα κληθούν σε προφορική ή/και σε γραπτή εξέταση, όπως ήθελε αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής με γραπτή επιστολή.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο «Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού ΟΝΕΚ», το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου (07:30 – 15:00) από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία, (Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 3ος – 5ος όροφος, 2024, Στρόβολος) ή από την  ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση  www.onek.org.cy.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00, στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στον Οργανισμό Νεολαίας, Τ.Θ. 20282, 2150 Λευκωσία, με την ένδειξη «Αίτηση για τη Θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου» σε φάκελο, ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.
 • Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των βεβαιώσεων για την απαιτούμενη εργασιακή πείρα. Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα ανωτέρω αντίγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Νεολαίας: τηλ. 22402600 /22402602, [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για το έντυπο αίτησης, πατήστε στο πιο κάτω σύνδεσμο:

Aίτηση για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

 

Διαγωνισμός Α/Α 03/2016 για την αγορά υπηρεσιών για τις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη Λάρνακα και στο Παραλίμνι

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς (Δημοτικής, Ειδικής, Προδημοτικής Εκπαίδευσης) για παροχή υπηρεσιών στις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού Νεολαίας στη Λάρνακα και στο Παραλίμνι. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η σειρά κατάταξης σε μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα παρόντα Έγγραφα. (πατήστε εδώ)

Κατάταξη Υποψηφίων για το Διαγωνισμό με Α/Α 7/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για τη Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 15/2016, ημερομηνίας 05/04/16, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 07/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για τη Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για το λόγο απόρριψής τους με επιστολή που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίθηκαν άκυρες και δεν έχουν ληφθεί υπόψη όσες αιτήσεις:

 1. Δεν υποβλήθηκαν απευθείας στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού και στάλθηκαν ταχυδρομικώς.
 2. Υποψηφίων είχαν μεταπτυχιακό σε άλλο κλάδο από τους ζητούμενους (Επαγγελματική Καθοδήγηση ή και στη Συμβουλευτική ή και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό).
 • Υποψηφίων είχαν πτυχίο/μεταπτυχιακό χωρίς Πιστοποιητικό Ισοτιμίας ΚΑΙ Αντιστοιχίας του πτυχίου/μεταπτυχιακού τους από το ΚΥΣΑΤΣ.
 1. Υποψηφίων δεν είχαν δύο (2) χρόνια ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας, κατά την τελευταία πενταετία, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου των ειδικοτήτων που αναφέρεται πιο πάνω.
 2. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν Πιστοποιητικό Ίδρυσης και Λειτουργίας του Ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο εργάζονται/εργάστηκαν ή διατηρούν, που να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 3. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαίωση από τον εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι τη Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 09:00πμ, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

 • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
 • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
 • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

 

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Μητρώο Α1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
799350 15 20 50 85
776771 10 20 50 80
784724 10 20 50 80

 

 

Μητρώο Α2 ΛΕΜΕΣΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
892734 15 20 50 85

 

 

Μητρώο Α3 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
799350 15 20 50 85
668519 15 20 50 85
776771 10 20 50 80
784724 10 20 50 80

 

 

 

Μητρώο Α4 ΠΑΦΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
731165 20 20 50 90
892734 15 20 50 85
612059 15 20 50 85

 

 

 

Κατάταξη Υποψηφίων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» (Διαγωνισμός Α/Α 09/2016)

Κατάταξη Υποψηφίων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» (Διαγωνισμός Α/Α 09/2016)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 15/2016, ημερομηνίας 05/04/16, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 09/2016  για Αγορά Υπηρεσιών για τη Διεκπεραίωση Δράσεων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκαν μόνο όσες Αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού. Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν ταχυδρομικώς  ή υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα κρίθηκαν άκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη.

‘Όσοι υποψήφιοι είχαν πρώτο (βασικό) πτυχίο χωρίς πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ, οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι δεν είχαν προηγούμενη πιστοποιημένη επαγγελματική πείρα ενός έτους στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων σε υπηρεσία σχετική με το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

ΙΣΟΨΗΦΙΑ  – ΚΛΗΡΩΣΗ

Νοείται ότι για τις περιπτώσεις ισοψηφίας υποψηφίων, οι οποίοι συνδιεκδικούν μία θέση, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή κλήρωση την προσεχή Παρασκευή 08/04/2016 και ώρα 11:00 π.μ. στον Πολυχωρο Νεολαίας Λεμεσού (Κανάρη 34 Λ/σος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν για να την παρακολουθήσουν.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την προσεχή Παρασκευή 08/04/2016 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:
• Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
• Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
• Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
• Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/Α Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία
1. 858181 84,5
2. ΑΚ 299330 84,5
3. 883014 81,5
4. 834805 79,5
5. 844352 75
6. 1032571 74,5
7. 893344 71,5
8. 843544 69,5
9. 848518 64,5
10. 991625 61,5
11. 862801 49,5
12. 979316 46,5
13. 851182 41,5
14. 863452 41,5
15. 836620 40
16. 843948 34,5
17. 872749 30
18. 870830 21,5

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:  Στο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων θα παρέχουν υπηρεσίες συνολικά 4 Ανάδοχοι,.  Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Νεολαίας θα κάνει χρήση του μητρώου για κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύψουν για περίοδο 2 χρόνων από την ημέρα καταρτισμού των Τελικών Μητρώων.

 

Διαγωνισμός με Α/Α 07/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Πληροφορούνται οι υποψήφιοι Προσφοροδότες όπως την ίδια στιγμή θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους εδώ ούτως ώστε ο Οργανισμός σε περίπτωση που θα χρειαστεί να προβεί σε οποιεσδήποτε διορθώσεις/διευκρινίσεις ή και προσθήκες επί των Εγγράφων, να τις κοινοποιεί με Διορθωτικά Σημειώματα προς ΟΛΟΥΣ τους ενδιαφερόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν μη ενημέρωσή τους.

Αγορά Υπηρεσιών για τη Διεκπεραίωση Δράσεων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων “ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ”

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς ή Κοινωνιολόγους για την παροχή υπηρεσιών και διεκπεραίωση δράσεων στο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ».  Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η σειρά κατάταξης σε μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα παρόντα Έγγραφα πατήστε εδώ

logo Mikri arktos

Αγορά Υπηρεσιών από Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους (ειδικότητες Κλινικής ή/και Συμβουλευτικής ή/και Σχολικής Ψυχολογίας) για παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η σειρά κατάταξης σε μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα παρόντα Έγγραφα Διαγωνισμού (πατήστε εδώ).

Διαγωνισμός Α/Α 05/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητικού Συνεργάτη στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών από Ερευνητικό Συνεργάτη για περίοδο 24 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 30%. Κριτήριο Ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 15/02/2016. Για να κατεβάσετε τα έγγραφα, πατήστε εδώ.

Διορθωτικό Σημείωμα: Έχουν γίνει ορισμένες τροποποιήσεις σε σχέση με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Για να δείτε τη σχετική επεξήγηση πατήστε εδώ και για τα διορθωμένα Έγγραφα πατήστε εδώ.