Πολιτική για τη Νεολαία

Πρώτιστος σκοπός του ΟΝΕΚ, ο οποίος απορρέει και από τον περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμο, είναι η δημιουργική συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα νεολαίας, εστιασμένων στις σύγχρονες προκλήσεις και με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στους νέους.

Από το 2017, ο ΟΝΕΚ συντονίζει την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2022), η οποία αποτελεί το πρώτο έγγραφο πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο. Μια εκ των βασικών αρχών της Στρατηγικής είναι η συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις για τη νεολαία.

Ο ONEK, έχοντας την ευθύνη να διαβιβάζει προς το κράτος προτάσεις πολιτικής για την ενδυνάμωση των νέων, διεξάγει εξειδικευμένες έρευνες για τον εντοπισμό των αναγκών των νέων, διαβουλεύσεις και ανοικτές συζητήσεις με τους νέους/ες, χρησιμοποιώντας πολλαπλά εργαλεία, όπως η λειτουργία των Συμβουλευτικών Σωμάτων, η Σύνοδος Νέων και η Εθνική Ομάδα Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.  Για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ της νεολαίας και των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, ο θεσμός των  Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Συμβουλίων  Νεολαίας, τα οποία τυγχάνουν υποστήριξης από τον ΟΝΕΚ, αποτελεί επίσης μια καλή πρακτική συμμετοχής των νέων.

Επιπρόσθετα, ο ONEK συμμετέχει σε ομάδες εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα και αντλώντας καλές πρακτικές. Συγκεκριμένα, ο ΟΝΕΚ συμμετέχει στις Ομάδες Εργασίας για τη Νεολαία του Συμβουλίου  της  Ε.Ε,  σε Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για τη Νεολαία (EKCYP). Παράλληλα, ο ΟΝΕΚ συμμετέχει ή στηρίζει τη συμμετοχή νέων σε συνέδρια των Ηνωμένων Εθνών και συναντήσεις της Κοινοπολιτείας, για θέματα που άπτονται της Νεολαίας.

Σημειώνεται ότι η εργασία με τη νεολαία (youth work), αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πεδίο της πολιτικής για τη νεολαία, καθώς συμβάλει στην ενδυνάμωση των νέων.  Με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της εργασίας με τη νεολαία (youth work) στην Κύπρο, ο ΟΝΕΚ έχει συστήσει ειδική Ομάδας Εργασίας.