Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ραγδαία στην Ευρώπη ο θεσμός των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας. Η λειτουργία του θεσμού στην Κύπρο ξεκίνησε περί τα τέλη του 2001 – αρχές του 2002, με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ONEK. Τα πρώτα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας που συστάθηκαν ήταν στους Δήμους Αραδίππου και Πάφου.

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Η δημιουργία ενός συμμετοχικού θεσμού ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα στη νεολαία και ειδικότερα στα οργανωμένα σύνολα νεολαίας να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα σε ομάδες νέων και Οργανώσεις Νεολαίας – Μαθητικές, Φοιτητικές, Εθελοντικές, Κοινωνικές, Πολιτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές καθώς και άτυπες ομάδες νέων – να έχουν ενεργή συμμετοχή στα θέματα που τους αφορούν και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του Δήμου ή της Κοινότητάς τους. Οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να συζητούν, να εισηγούνται την υιοθέτηση διαφόρων θεμάτων και κατά συνέπεια να επωφελούνται από την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων υποδομής του Δήμου ή της Κοινότητάς τους.
  • Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας αποτελούν μια δομή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης και διαλόγου της νεολαίας με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές. Αυτό θα διευκολύνει τους Δήμους και τις Κοινότητες στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων και στην ανάλογη ενεργοποίησή τους για επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:

  • Βασική Αρχή λειτουργίας των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας είναι ο συμβουλευτικός τους ρόλος προς τις Δημοτικές/Κοινοτικές Αρχές. Τα Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας ετοιμάζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης με οικονομικό προϋπολογισμό, το οποίο θα απευθύνεται στη νεολαία, καθώς επίσης θα εισηγούνται πολιτικές αναφορικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Περαιτέρω, θα μπορούν να εισηγούνται την υιοθέτηση έργων υποδομής, προγραμμάτων και δράσεων προς όφελος των νέων του κάθε Δήμου και Κοινότητας.
  • Ο ενισχυτικός ρόλος των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας προς τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας: τα Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας στοχεύουν στην πολύπλευρη ενίσχυση των οργανώσεων νεολαίας, στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν τοπική δραστηριότητα. Αυτή η ενίσχυση μπορεί να έχει οικονομικό, τεχνικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα για τα προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις οργανώσεις νεολαίας.
  • Ο συμπληρωματικός ρόλος των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας: Τα Δημοτικά/ Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσουν τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς αυτά. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας θα πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητα εκεί όπου τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας αδυνατούν να το πράξουν. Ουσιαστικά θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας, στα πλαίσια λειτουργίας των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:

Η Τοπική Αρχή ενισχύει οικονομικά το Συμβούλιο Νεολαίας. Μεταξύ άλλων η οικονομική ενίσχυση των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας μπορεί να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και να αφορά συγκεκριμένα προγράμματα ή δραστηριότητες, με τη μορφή χορηγιών. Εξειδικευμένα προγράμματα και δραστηριότητες μπορεί να επιχορηγούνται και από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, μέσα από το Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων».

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΝΕΚ:

Ο ρόλος του ΟNEK σε καμιά περίπτωση δεν είναι να υποκαταστήσει τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές. Περιορίζεται στον ουσιαστικό ρόλο της πολύπλευρης βοήθειας και στήριξης προς τα Συμβούλια Νεολαίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ότι αφορά πάντοτε ενέργειες που γίνονται προς όφελος των νέων. Αυτή η βοήθεια και στήριξη έχει χαρακτήρα οικονομικό, τεχνικό, και συμβουλευτικό προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας σε ότι αφορά δραστηριότητες, προγράμματα και έργα υποδομής που θα μπορούσαν να αναληφθούν.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:

Στην Κύπρο, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν μέχρι στιγμής συνολικά 23 Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας και 3 Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας. Οι Δήμοι που ενδιαφέρονται να συστήσουν Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα πρέπει να επικοινωνούν με τον ΟNEK.