Πρωτοβουλίες Νέων

Το Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά σε επιχορηγήσεις δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από νέους και οργανωμένα σύνολα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Υποδράση 6.2 (Συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό). Όλες οι δραστηριότητες, καθώς επίσης οι Κανόνες και οι Προϋποθέσεις για τη λήψη επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος, προσδιορίζονται στον πιο κάτω Οδηγό Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση της χρήσης της μεθόδου της άτυπης, μη τυπικής μάθησης, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους ισχύουν 3 προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Τα έντυπα που αφορούν στο Έργο Πρωτοβουλίες Νέων είναι:

protovoulies@onek.org.cy

 

Για σκοπούς έγκαιρης παραλαβής επιπρόσθετων εντύπων ή στοιχείων που τυχόν σας ζητηθούν από την Υπηρεσία του Προγράμματος, παρακαλείστε όπως αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση.