Κατάταξη υποψηφίων Διαγωνισμού Α/Α 18/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τις Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 40/2016, ημερομηνίας 10/11/2016, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 18/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για το λόγο απόρριψής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίθηκαν άκυρες και δεν έχουν ληφθεί υπόψη όσες αιτήσεις:

 1. Δεν υποβλήθηκαν απευθείας στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού και στάλθηκαν ταχυδρομικώς.
 2. Υποψηφίων δεν είχαν ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο ειδικό μέρος του Διαγωνισμού.
 3. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαίωση από τον εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.
 4. Υποψηφίων δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας.
 5. Υποψηφίων δεν είχαν Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος για το 2016.
 6. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούσαν οι όροι του Διαγωνισμού, στην περιγραφόμενη μορφή.
 7. Υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την Τρίτη 15/11/2016 και ώρα 10:00 πμ, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

 • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
 • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
 • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.
 • Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Μόρια για Βαθμό Πτυχίου Μόρια για Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1 883014 15 35 50
 2 834805 10 10 15 35
 3 991625 15 15 30