Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 21/2016, ημερομηνίας 2/6/16, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 3/2016 για Αγορά Υπηρεσιών για τις Παιγνιοθήκες Λάρνακας και Παραλιμνίου του Οργανισμού.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκαν μόνο όσες Αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού. Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν ταχυδρομικώς κρίθηκαν άκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι είχαν πρώτο (βασικό) πτυχίο σε άλλο κλάδο από τους ζητούμενους (π.χ. πτυχίο Φιλολογίας), οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την προσεχή Πέμπτη 9/6/2016 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

  • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
  • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
  • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονούμενου.
  • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονούμενου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για τους Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων, πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους, αναλόγως της / των Παιγνιοθήκης / Παιγνιοθηκών  που σας ενδιαφέρει.

ΜΗΤΡΩΟ – Παιγνιοθήκης Λάρνακας- ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία
979235 63
975280 62
963933 57
960894 43
ΜΗΤΡΩΟ – Παιγνιοθήκης Παραλιμνίου- ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία
953352 62
975280 62
933352 35

Σημείωση:  Σε κάθε Παιγνιοθήκη παρέχουν υπηρεσίες συνολικά 4 Ανάδοχοι, ένας εκ των οποίων είναι Συντονιστής.  Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Νεολαίας θα κάνει χρήση των μητρώων για κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν για περίοδο 2 χρόνων από την ημέρα καταρτισμού των Τελικών Μητρώων.