Διαγωνισμός με Α/Α 19/2017 για την παροχή υπηρεσιών χειριστή του προγράμματος Eurodesk στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών για Χειριστή του προγράμματος EURODESK. Η προθεσμία για υποβολή προσφορών λήγει στις 28/07/17 και ώρα 12:00.

Για τους Όρους του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.