Κατάταξη υποψηφίων Διαγωνισμού Α/Α 03/2018 για τα προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του με Α/Α 07/2018 ημερομηνίας 29/03/2018 αποφάσισε την επικύρωση των Μητρώων για τα προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων, όπως διαμορφώθηκαν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Α. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
16/36 850247 73/100
13/36 1031299 53/100
23/36 842765 45/100
06/36 851507 42/100
21/36 824613 41/100
24/36 991378 41/100

 

Β. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
09/36 858181 65/100
26/36 834805 64/100
08/36 1014898 61/100
02/36 886198 58/100
22/36 967102 57/100
24/36 991378 56/100
15/36 848518 51/100
13/36 1031299 49/100

 

Γ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ ΠΡΟΤΑΣΗ

σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
02/36 886198 56/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
05/36 874095 47/100
13/36 1031299 47/100
09/36 858181 44/100
28/36 1023504 44/100
27/36 1053627 40/100
08/36 1014898 39/100
34/36 1054513 35/100

 

Δ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ ΠΡΟΤΑΣΗ

σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού-Πάφου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
04/36 824730 85/100
18/36 871862 57/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
13/36 1031299 47/100
20/36 991625 39/100
06/36 851507 26/100

 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω Μητρώα δεν είναι τα τελικά.  Τα τελικά Μητρώα θα δημοσιευτούν μετά τη λήξη της διαδικασίας ενστάσεων. Ενστάσεις γίνονται αποδεκτές μέχρι και την Τετάρτη 04/04/2018 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Η διαδικασία των ενστάσεων περιγράφεται στους όρους του Διαγωνισμού Α/Α 03/2018 – Αγορά υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων.