Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φορείς για το ρόλο του πολλαπλασιαστή στο Eυρωπαικό Δίκτυο Eurodesk

Το Εθνικό Γραφείο Eurodesk Κύπρου βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης του Δικτύου πολλαπλασιαστών με δημόσιους ή μη κυβερνητικούς/ μη κερδοσκοπικούς φορείς, για την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει το “Eurodesk”.

Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ και είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφόρησης για τους νέους/νέες και τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία. Συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες για ποικίλες ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη, όπως ευκαιρίες κινητικότητας, εθελοντισμού, ανταλλαγών, εργασίας, πρακτικής άσκησης, μη τυπικής μάθησης και άλλα πολλά, εντελώς δωρεάν.  Στην Κύπρο, η αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurodesk» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας.

Κριτήρια συμμετοχής που πρέπει να πληροί ένας ενδιαφερόμενος φορέας:

  1. Να είναι δημόσιος φορέας ή Μη Κυβερνητικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός,
  2. Να δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας,
  3. Να έχει εμπειρία από Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα,
  4. Να διαθέτει ένα άτομο το οποίο θα λειτουργεί ως άτομο επαφής για το Eurodesk, να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και να έχει την ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος και το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση eurodeskcy@eurodesk.eu το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019.