Διαγωνισμός Α/Α 02/2016 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για τη Γραμμή 1410 και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Επαγγελματιών, για την παροχή υπηρεσιών για την Τηλεφωνική και Διαδικτυακή Γραμμή 1410, για περίοδο 24 μηνών.

1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η παροχή Υπηρεσιών/Παραδοτέων στα πλαίσια της Συμβουλευτικής, Στήριξης και Ενημέρωσης για διάφορα ψυχοκοινωνικά θέματα προς τους νέους και το κοινωνικό τους περιβάλλον, μέσω της τηλεφωνικής Γραμμής 1410 και του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες αφορούν επίσης στην κινητοποίηση και παραπομπή σε κατάλληλες συμβουλευτικές, ψυχολογικές, ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου υπηρεσιών.

2. Ο αριθμός αναδόχων με τους οποίους θα υπογραφεί Σύμβαση είναι 3. Σύμβαση δύναται να υπογραφεί με φυσικά πρόσωπα, μία Σύμβαση με κάθε φυσικό πρόσωπο. Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει μέσα από τη δημιουργία σχετικού Μητρώου.

3. Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες/δεξιότητας:
• Να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Τίτλου ή Ισότιμου Προσόντος στην Ψυχολογία.
• Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων Κύπρου
• Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ειδική εργασιακή εμπειρία, σχετική με τα καθήκοντα της μίσθωσης.
• Να είναι πολύ καλοί γνώστες της Ελληνικής και πολύ καλός γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.

4.Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00 (μεσημέρι).

5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στα κεντρικά γραφεία του ΟΝΕΚ στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθαλάσσης 104, 2024, Λευκωσία, στον 4ο όροφο.

6. Έντυπα Διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ. Για τυχόν πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο 22 402624.