Θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου για το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (Κλ. Α8-10-11)

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει σύμφωνα με με το άρθρο 6, εδάφιο 4, του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016], τον προκαταρτικό κατάλογο των αιτητών, με σειρά κατάταξης, για τη στελέχωση του Προγράμματος «Ευρωπαΐκό Σώμα Αλληλεγγύης».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον πίνακα πατώντας ΕΔΩ.

Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται αιτητές που επέδειξαν ενδιαφέρον να απασχοληθούν ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, αλλά, δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, τα οποία είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 03/04/2020, τεύχος 5270.

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που ισοψηφούν, έχει γίνει κατάταξη βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο σημείο Δ. β.1, της Προκήρυξης της θέσης.

f

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 6 (α) του Νόμου, πρόσωπο, το οποίο υπέβαλε αίτηση δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω    e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]