Προκήρυξη Θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα

Aίτηση για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας ΚύπρουΟ Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α14:  €41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014.

A. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • O Εκτελεστικός Γραμματέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:

α) Έχει την ευθύνη για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, τη διεύθυνση, το συντονισμό, την εποπτεία, την εύρυθμη λειτουργία και την αποδοτικότητα της υπηρεσίας του Οργανισμού.

 

β) Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία του προϋπολογισμού του Οργανισμού και για την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων και προγραμμάτων για την ανάπτυξη και λειτουργία του Οργανισμού.

 

(γ) Έχει την ευθύνη για την παροχή γραμματειακών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεργάζεται μαζί του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

(δ) Παρακολουθεί τις εργασίες και την απόδοση της υπηρεσίας του Οργανισμού και διασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία του προσωπικού για την ομαλή και ενιαία λειτουργία της υπηρεσίας του Οργανισμού.

 

(ε) Είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποβολή των αναγκαίων αναφορών και εισηγήσεων.

 

(ζ)  Εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή της πολιτικής και τις διαδικασίες που χρειάζονται να ακολουθηθούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

(η) Προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή ενεργειών για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και εξειδικευμένων μελετών.

 

(θ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και συνέδρια. Επικοινωνεί με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας στα θέματα νεολαίας.

 

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 • Ο Εκτελεστικός Γραμματέας έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Οργανισμού Νεολαίας, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηούνται ή αντικαθίστανται.

 

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister at Law).

(Σημ.:Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

β) μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

 • Δεκαετής τουλάχιστον πείρα μετά από την απόκτηση του πρώτου πτυχίου, σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση των περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμων και Κανονισμών.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:

Ο Οργανισμός Νεολαίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/τριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

 

Γ. ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Διάρκεια της Σύμβασης

Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον ΟΝΕΚ όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

 1. Καθήκοντα και υποχρεώσεις

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα έχει τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Σχέδιο Υπηρεσίας. Πρόσθετα, ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Εργασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Οργανισμού Νεολαίας, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηθούν.

 1. Αμοιβή

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα αμείβεται με βάση την εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα   Α14:€ 41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616 και θα λαμβάνει ετήσιες προσαυξήσεις με βάση την κλίμακα αυτή και σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Νεολαίας Κανονισμούς του 2007. Στο μισθό του θα προστίθενται το εκάστοτε παραχωρούμενο για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό τιμαριθμικό επίδομα και οι γενικές αυξήσεις μισθών. Στον Εκτελεστικό Γραμματέα θα καταβάλλεται, επιπλέον, 13ος μισθός.

 1. Ωφελήματα μετά τη λήξη του συμβολαίου

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014).

Κατά τη λήξη του συμβολαίου ή τον τερματισμό της σύμβασης απασχόλησής του ή σε περίπτωση θανάτου, καταβάλλεται φιλοδώρημα από τον Οργανισμό το οποίο ισούται με το 1/12 του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών, αναπροσαρμοσμένου με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014).

 

 1. Εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων

5.1       Θα εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό του Οργανισμού Νεολαίας με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τους σχετικούς κανονισμούς εξαιρουμένων των ισχυόντων που αφορούν μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους.

5.2       Πρόσθετα, ο Οργανισμός θα εντάξει τον Εκτελεστικό Γραμματέα στα υφιστάμενα σχέδια :

α)         Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και

β)        Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη.

5.3       Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική Νομοθεσία ποσοστό επί των Ασφαλιστέων αποδοχών του για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

5.4 Ο Οργανισμός θα καταβάλλει στον Εκτελεστικό Γραμματέα οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση (πλην του Σχεδίου Συντάξεως και Φιλοδωρημάτων) όπως αυτά θα καταβάλλονται στους υπόλοιπους υπαλλήλους.

Πρόσθετα, ο Οργανισμός Νεολαίας ως εργοδότης θα καταβάλλει στα Ταμεία, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από την εκάστοτε σε ισχύ Νομοθεσία.

 1. Άδεια Ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας έχει δικαίωμα για άδεια ανάπαυσης 29 εργάσιμων ημερών το χρόνο για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. Άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές δύναται να παραχωρείται, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό, μέχρι 42 ημέρες το χρόνο. Άδεια απουσίας, άδεια ασθενείας και άδεια μητρότητας, θα χορηγούνται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους, όπως και στους υπαλλήλους στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας πριν τη λήξη του συμβολαίου του οφείλει να εξαντλήσει την τυχόν άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και δεν μπορεί να καταβάλλεται σε αυτόν αντίτιμο για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

 1. Πειθαρχική Ευθύνη

Θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες των περί Οργανισμού Νεολαίας σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Νεολαίας Κανονισμούς του 2007.

 

 1. Προϋποθέσεις τερματισμού της Σύμβασης

Ο  Οργανισμός Νεολαίας θα δικαιούται να τερματίσει τη Σύμβαση εργασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Θα δικαιούται να προβεί σε άμεσο τερματισμό της Σύμβασης αν ο Εκτελεστικός Γραμματέας:

(i)   Κατά  τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχθηκε σε πτώχευση

(ii)   Καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα.

(iii) Παρουσίασε ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική απουσία ή προέβη σε      οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανονισμών του Οργανισμού Νεολαίας ή άλλων κανόνων της εργασίας ή επέδειξε διαγωγή, η οποία καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου δεν δύνανται ευλόγως να αναμένεται όπως συνεχισθεί.

(iv)  Παραβίασε τους όρους της σύμβασης εργασίας.

β)         Περαιτέρω και άνευ βλάβης των ανωτέρω, ο Οργανισμός Νεολαίας δύναται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση για οιονδήποτε από τους λόγους που  αναφέρονται στο Άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967, ως ήθελε τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν.

 

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
 • Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα κληθούν σε προφορική ή/και σε γραπτή εξέταση, όπως ήθελε αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής με γραπτή επιστολή.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο «Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού ΟΝΕΚ», το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου (07:30 – 15:00) από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία, (Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 3ος – 5ος όροφος, 2024, Στρόβολος) ή από την  ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση  www.onek.org.cy.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00, στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στον Οργανισμό Νεολαίας, Τ.Θ. 20282, 2150 Λευκωσία, με την ένδειξη «Αίτηση για τη Θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου» σε φάκελο, ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.
 • Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των βεβαιώσεων για την απαιτούμενη εργασιακή πείρα. Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα ανωτέρω αντίγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Νεολαίας: τηλ. 22402600 /22402602, [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για το έντυπο αίτησης, πατήστε στο πιο κάτω σύνδεσμο:

Aίτηση για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου