Προκαταρκτικό Μητρώο Υποψηφίων Διαγωνισμού Α/Α 08/2022 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Posted by: Victoras Kountouris
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Κενές Θέσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το Διαγωνισμό Α/Α 08/2022 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης του ΟΝΕΚ,  έχει δημιουργηθεί το Μητρώο Υποψηφίων, το οποίο έχει επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2022.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με το Άρθρο 11 των Όρων Προκήρυξης έχουν δικαίωμα τριών (3) εργάσιμων ημερών να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς τον Οργανισμό ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η Δευτέρα, 10/10/2022 και ώρα 15:00.

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις πρέπει:

  • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση aloizou@onek.org.cy
  • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
  • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
  • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Το Προκαταρκτικό Μητρώο των υποψηφίων:

ΜΗΤΡΩΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Α/Α ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. XX9350 92
2. XX6771 87

ΜΗΤΡΩΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Α/Α ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. XX8519 97
2. XX9350 92
3. XX6771 87

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΦΟΥ

Α/Α ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. XX6146 82