Ομάδα Εργασίας για την Εργασία με τη Νεολαία (Youth Work)

Με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της εργασίας με τη νεολαία (youth work) στην Κύπρο, ο Οργανισμός Νεολαίας προέβη στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για το Youth Work. Η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους του ΟΝΕΚ και των 2 συντονιστικών σωμάτων νεολαίας, ΚΟΚΕΝ και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Σκοπός της ομάδας είναι η διαμόρφωση σχεδίου δράσης, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ποιοτικής εργασίας με τη νεολαία στην Κύπρο, στη βάση των εισηγήσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, η ομάδα θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον ΟΝΕΚ, για θέματα που αφορούν τον τομέα εργασίας με τη νεολαία. Σημειώνεται ότι η ενδυνάμωση των νέων μέσα από την εργασία με τους νέους, αποτελεί επίσης έναν από τους τρεις κύριους πυλώνες της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2019 – 2027) και αντικατοπτρίζεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία (2017-2022).  Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η ενίσχυση της εργασίας με τη νεολαία έχει τεθεί ως προτεραιότητα από τη Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το β΄ εξάμηνο του 2020, για τον τομέα της νεολαίας.

Στις 15 Ιουλίου 2020, η Ομάδα Εργασίας πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση, κατά την οποία έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκαν διάφορες πτυχές της εργασίας με τη νεολαία, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολιστική προσέγγιση του θέματος.