Κατάταξη Υποψηφίων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» (Διαγωνισμός Α/Α 09/2016)

Κατάταξη Υποψηφίων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» (Διαγωνισμός Α/Α 09/2016)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 15/2016, ημερομηνίας 05/04/16, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 09/2016  για Αγορά Υπηρεσιών για τη Διεκπεραίωση Δράσεων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκαν μόνο όσες Αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού. Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν ταχυδρομικώς  ή υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα κρίθηκαν άκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη.

‘Όσοι υποψήφιοι είχαν πρώτο (βασικό) πτυχίο χωρίς πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ, οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι δεν είχαν προηγούμενη πιστοποιημένη επαγγελματική πείρα ενός έτους στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων σε υπηρεσία σχετική με το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

ΙΣΟΨΗΦΙΑ  – ΚΛΗΡΩΣΗ

Νοείται ότι για τις περιπτώσεις ισοψηφίας υποψηφίων, οι οποίοι συνδιεκδικούν μία θέση, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή κλήρωση την προσεχή Παρασκευή 08/04/2016 και ώρα 11:00 π.μ. στον Πολυχωρο Νεολαίας Λεμεσού (Κανάρη 34 Λ/σος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν για να την παρακολουθήσουν.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την προσεχή Παρασκευή 08/04/2016 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:
• Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
• Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
• Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
• Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/Α Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία
1. 858181 84,5
2. ΑΚ 299330 84,5
3. 883014 81,5
4. 834805 79,5
5. 844352 75
6. 1032571 74,5
7. 893344 71,5
8. 843544 69,5
9. 848518 64,5
10. 991625 61,5
11. 862801 49,5
12. 979316 46,5
13. 851182 41,5
14. 863452 41,5
15. 836620 40
16. 843948 34,5
17. 872749 30
18. 870830 21,5

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:  Στο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων θα παρέχουν υπηρεσίες συνολικά 4 Ανάδοχοι,.  Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Νεολαίας θα κάνει χρήση του μητρώου για κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύψουν για περίοδο 2 χρόνων από την ημέρα καταρτισμού των Τελικών Μητρώων.