Κατάταξη υποψηφίων για τη Γραμμή 1410 και Συμβουλευτικής μέσω Διαδικτύου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 6/2016 ημερομηνίας 09/02/16, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 2/2016 για Αγορά Υπηρεσιών για τη Γραμμή 1410 και Συμβουλευτικής μέσω Διαδικτύου.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκαν μόνο όσες Αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού. Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν ταχυδρομικώς κρίθηκαν άκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι δεν είχαν την απαιτούμενη ειδική εργασιακή εμπειρία σχετικά με τα καθήκοντα της μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων Κύπρου, οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι και την προσεχή Παρασκευή 12/02/2016 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:
• Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spapapetrou@onek.org.cy.
• Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
• Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
• Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων έχει ως ακολούθως:

 

α/α Α.Τ Βαθμολογία
05 1047532 95/100
07 850410 90/100
03 850247 60/100