Εξερευνώντας μαζί την εντός των τειχών πόλη/ Surlariçi’ni birlikte keşfediyoruz/ Exploring the walled city together

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας/Σπίτι της Συνεργασίας και το Center for Social Innovation διοργανώνουν τριήμερη εκπαιδευτική δικοινοτική δραστηριότητα σε όλη την εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

-26 Οκτωβρίου 2019, 10:00-18:00,

-31 Οκτωβρίου 2019, 16:00-19:00 και

-2 Νοεμβρίου 2019, 11:00-17:00.

Για το πρόγραμμα δείτε εδώ.

Ο τριήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα στόχο έχει να φέρει κοντά τους νέους των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, ανακαλύπτοντας την ιστορία της πόλης μέσα από τα κτήρια, τις γειτονιές και τα σημαντικά σημεία που σημάδεψαν την ιστορία της πόλης. Το εκπαιδευτικό κομμάτι του περιπάτου στοχεύει στην στήριξη και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με σκοπό την συμβολή τους σε θετικές ενέργειες για τη βελτίωση της πόλης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη Λευκωσία
 • Να εξοικειωθούν με ερευνητικές μεθόδους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να θέσουν ερωτήσεις και να αναζητήσουν απαντήσεις σχετικά με ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της πόλης
 • Να εμπλουτίσουν το δίκτυο τους με άτομα και οργανωμένες ομάδες
 • Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία δική τους δραστηριότητα που να υπογραμμίζει ένα ζήτημα και να προτείνει θετική δράση

 

Μεθοδολογία

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει ιστορική ξενάγηση από ειδικούς, επιτόπιες επισκέψεις, ασκήσεις αμοιβαίας μάθησης, ομαδικές εργασίες και ατομικές μελέτες.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.

 

Προφίλ συμμετεχόντων:

 • Κίνητρα για μάθηση και δημιουργικότητα
 • Δέσμευση να συμμετάσχει πλήρως σε ολόκληρο το μάθημα
 • Δυνατότητα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα αποτελεσματικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, ΕΔΩ , μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2019.

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας στο 22877510.

 

 

EN Exploring the walled city together

The Youth Information Center of Nicosia, the Association for Historical Dialogue and Research/Home for Cooperation and the Center for Social Innovation are organising a three-day bi-communal educational activity throughout the walled-city of Nicosia, as follows:

-26th of October 2019, 10:00-18:00

-31st of October 2019, 16:00-19:00

-2nd of November 2019, 11:00-17:00

Find the full program here.

The three-day educational activity aims to bring together the youth of the two communities, Greek Cypriot and Turkish Cypriot, in discovering the history of the city through its buildings, neighbourhoods and landmarks that have marked the history of the city. The activity aims to upskill and empower the participants to engage in positive action for the improvement of the city.

More specifically, during the activity, the participants will have the chance to:

 • Upgrade their knowledge on Nicosia.
 • Familiarise themselves with research methods, which will allow them to pose questions and seek answers regarding historical, social and cultural aspects of the city.
 • Develop their network with people and organised groups of the city.
 • Design and implement their own activity highlighting an issue and proposing positive action.

 

Methodology

The course includes input from experts, on-site visits, mutual learning exercises, group work and individual study.

The sessions of the course will be held in English.

 

Participants’ profile:

 • Motivated to learn and creative
 • Committed to fully participate in the entire course
 • Able to communicate effectively in English

 

Those interested in participating should send a completed application form, that you may find HERE, by 24th of October 2019.

Participation is FREE

For more information please contact the Youth Information Center of Nicosia at 22877510

 

 

 

 

TR Surlariçi’ni birlikte keşfediyoruz

Gençlik Bilgi Merkezi Lefkoşa, Sosyal İnovasyon Merkezi, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Lefkoşa Surlariçi’nde aşağıdaki tarihlerde 3 günlük iki toplumlu eğitim çalışmaları organize ediyor:

26 Ekim 2019, 10:00-18:00,

-31 Ekim 2019, 16:00-19:00 ve

-2 Kasım 2019, 11:00-17:00.

Programa buradan ulaşabilirsiniz.

Bu üç günlük eğitimler, Kıbrıs’taki iki toplumdan, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlarından gençleri bir araya getirmeyi ve şehri tarihini binaları, mahalleleri ve kent simgeleriyle yeniden keşfetmeyi amaçlıyor. Bu eğitim çalışmaları, katılımcıların yeteneklerini geliştirme ve onları şehrin gelişimi için harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar bu çalışmalar sayesinde,

 • Lefkoşa ile ilgili bilgilerini artırma
 • Lefkoşa’nın tarihsel, sosyal ve kültürel yönlerini irdeleyen sorular sorma ve yanıtları bulmalarını sağlayacak olan araştırma metodlarını tanıma
 • Şehirdeki kişiler ve örgütlenmiş gruplar ile ağlarını geliştirme
 • Şehrin gelişimi için önerecekleri kendi aktivitelerini tasarlayıp uygulama şansına sahip olacaklar.

 

Yöntem

Bu kurs uzman görüşleri, saha ziyaretleri, karışıklı öğrenme çalışmaları, grup ve kişisel çalışmaları içeriyor.

Kursun tüm seansları İngilizce olarak düzenlenecektir.

 

Katılımcı Profili:

 • Öğrenmeye istekli ve yaratıcı
 • Kursun tümüne katılabilecek
 • İngilizce diline tamamen hakim

 

İlgilenenlerin buradan ulaşabilecekleri başvuru formunu en geç 24 Ekim 2019’a kadar (put the e-mail address receiving applications here) adresine göndermeleri gerekmektedir.

Katılım ücretsizdir.

Detaylı bilgi için Gençlik Bilgi Merkezi Lefkoşa’ya +357 22877510 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.