Δημοσίευση Μητρώων για τον Διαγωνισμό α/α 08/2020 για αγορά υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 08/2020 για αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για στελέχωση των Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων, του ΟΝΕΚ και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ με α/α 15/2020 και ημερομηνία 21/05/2020, ανακοινώνει τα Μητρώα των υποψηφίων ανά Τμήμα.
Η περίοδος υποβολής ενστάσεων λήγει την Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 14:00. Ενστάσεις γίνονται αποδεχτές μόνο εφ’ όσον αφορούν τη βαθμολογία του ίδιου του υποψηφίου (δεν γίνονται ενστάσεις για τη βαθμολογία άλλων υποψηφίων). Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία των ενστάσεων, περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

  1. ΤΜΗΜΑ Α: ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

Μητρώο Α1: Σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου

 

α/α προσφοράς Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
16/24 1031299 71/100
09/24 1053627 68/100
10/24 1025684 63/100
04/24 960173 61/100
06/24 957768 59/ 100
19/24 842765 43/100
07/24 988205 35/100
12/24  824613 34/100

 

 Μητρώο Α2: Σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού – Πάφου

 

α/α προσφοράς Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
24/24 887549 80/100
16/24 1031299 71 /100
23/24 963792 58/100
22/24 1085782 50/100
19/24 842765 43/100

 

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ Β: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

α/α προσφοράς Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
02/24 850247 66/100
16/24 1031299 57 /100
19/24 842765 45/100
12/24 824613 42/100

 

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥ ΠΡΟΤΑΣΗ

 

 Μητρώο Γ1: Σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου

 

α/α προσφοράς Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
18/24 ΑΝ3630266 79/100
05/24 886198 77/100
11/24 883014 69 / 100
08/24 858181 50/100
09/24 1053627 47/100
16/24 1031299 47/100
10/24 1025684 41/100

 

 Μητρώο Γ2: Σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού – Πάφου

 

α/α προσφοράς Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
18/24 ΑΝ3630266 79 /100
17/24 871862 72/100
16/24 1031299 47/100
21/24 991625 45/100
03/24 851507 27/100