Διαγωνισμός με Α/Α 10/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Αγρό. Μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα του διαγωνισμού στο πατώντας εδώ.

Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11 Μαΐου 2016 , μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε Εμπειρογνώμονα μόνο μία Σύμβαση για μία Ενότητα μπορεί να ανατεθεί. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων νοείται ότι οι προτεινόμενοι Εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι διαφορετικά άτομα για όλες τις Ενότητες. Σε αντίθετη περίπτωση η Σύμβαση δεν θα ανατεθεί για τα ίδια άτομα σε διαφορετικές Ενότητες.

Επομένως, το άρθρο 10.1 §1 του Μέρους Α’ των Εγγράφων του Διαγωνισμού, τροποποιείται ως ακολούθως:

10.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1  Ανάθεση Σύμβασης

1.    Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η έχουσα τη χαμηλότερη τιμή ανά Εμπειρογνώμονα ανά Ενότητα. Σε κάθε Εμπειρογνώμονα μόνο μία Σύμβαση για μία Ενότητα μπορεί να ανατεθεί. Σε περίπτωση που ο ίδιος Εμπειρογνώμονας έχει την χαμηλότερη τιμή σε περισσότερες από μία Ενότητες τότε θα ερωτηθεί για να επιλέξει μόνο μία Ενότητα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων νοείται ότι ο/οι προτεινόμενος/οι Εμπειρογνώμονας/ες πρέπει να είναι διαφορετικό/ά άτομο/α για όλες τις Ενότητες ή ανά Ενότητα. Αντίθετα εάν οι προτεινόμενοι Εμπειρογνώμονες είναι το/α ίδιο/α άτομο/α σε διαφορετικές Ενότητες τότε μία Σύμβαση για μία Ενότητα μπορεί να ανατεθεί.

Δείτε το διορθωμένο Έγγραφο εδώ.