Διαγωνισμός Α/Α 05/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητικού Συνεργάτη στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών από Ερευνητικό Συνεργάτη για περίοδο 24 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 30%. Κριτήριο Ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 15/02/2016. Για να κατεβάσετε τα έγγραφα, πατήστε εδώ.

Διορθωτικό Σημείωμα: Έχουν γίνει ορισμένες τροποποιήσεις σε σχέση με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Για να δείτε τη σχετική επεξήγηση πατήστε εδώ και για τα διορθωμένα Έγγραφα πατήστε εδώ.