Διαγωνισμός Α/Α 03/2017 για την παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση & Προβολή του Σχεδίου “Youth Guarantee to Activate and Empower Youth in Cyprus”

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση & Προβολή του Σχεδίου “Youth Guarantee to Activate and Empower Youth in Cyprus”, που εντάσσονται στις κατηγορίες CPV 79341400 – Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας, 79951000 – Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων και 79311200 – Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/04/2017. Για τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.