2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής κα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής κα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας έχουν νέοι και νέες ηλικίας 20 – 40 ετών, ενώ στο Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας γυναίκες ηλικίας 18 – 55 ετών, που τους τελευταίους έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ήταν άνεργοι ή μισθωτοί δηλαδή δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 20 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων  θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην πιο κάτω διεύνθυνση:

https://fundingapps.mcit.gov.cy

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Λειτουργό Νεολαίας, Άννα Λοΐζου, στο τηλέφωνο 22402615, για οποιαδήποτε βοήθεια και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, για τη συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου.