Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων αποτελούν τη φυσική παρουσία του Οργανισμού Νεολαίας σε όλες τις επαρχίες. Βασικός τους σκοπός είναι η παροχή πληροφόρησης στους νέους για θέματα που τους αφορούν, όπως η εκπαίδευση, ο εθελοντισμός, η επαγγελματική ανάπτυξη, συγχρηματοδοτικά προγράμματα, ευκαιρίες κινητικότητας, κ.ά. Παράλληλα, εντός των ΚΕΠΛΗ προσφέρονται οι υπηρεσίες των συμβούλων της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας καθώς του προγράμματος «Πρόταση» του ΟΝΕΚ.

Στα Κέντρα Πληροφόρησης παρέχεται επίσης:

  • Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα προγράμματα και υπηρεσίες του ΟΝΕΚ.
  • Ενημερωτικά σεμινάρια/εργαστήρια/συνέδρια.
  • Πληροφόρηση για πολιτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη για νέους, αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής του Eurodesk Κύπρου.
  • Χώρος για συγκεντρώσεις ομάδων νέων και φορέων που ασχολούνται με νέους ή και για την πραγματοποίηση δικών τους δραστηριοτήτων.