Φοιτητές σε Δράση

Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» αποτελεί νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων, το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Σκοπός του Προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  • στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας
  • στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους
  • στην ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών
  • την ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας.
Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» στηρίζει και συνδέεται με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.