Παράδοση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία στον Υπουργό Παιδείας

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, παρέδωσε σήμερα στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Καδή, την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία (ΕΣΝ).

Η ΕΣΝ αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια για ανάπτυξη κοινού πλαισίου χάραξης και υλοποίησης πολιτικής για τους νέους. Αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι αποτελούν από τη μια, το πιο ζωτικό και δυναμικό κομμάτι όλων των κοινωνιών και από την άλλη, ότι έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση, καθίσταται αναγκαία η επένδυση στο μέλλον τους μέσα από μια σφαιρική και ολοκληρωμένη στρατηγική. Γι’ αυτό, η σύσταση της Στρατηγικής αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατικών φορέων διασφαλίζοντας:

α) τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στόχων και ενεργειών, οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ζωές των νέων.

β) την ενσωμάτωση της διάστασης της νεολαίας σε άλλες κυβερνητικές πολιτικές, δεδομένου ότι όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να αναπτύξουν πολιτικές που επηρεάζουν τις νεότερες γενιές.

Ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία διαβουλεύσεων που ακολούθησε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για να αφουγκραστεί τον παλμό της νεολαίας κατά τη διαδικασία καταρτισμού της Στρατηγικής, τονίζεται η σημασία συμμετοχής των ιδίων των νέων στη διαμόρφωση της ΕΣΝ.

Ο Υπουργός κ. Καδής παραλαμβάνοντας το κείμενο της ΕΣΝ δήλωσε «Ευχαριστώ και συγχαίρω τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για την ετοιμασία της πρότασης αυτής για την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία. Ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υλοποίηση πολιτικών για τους νέους μας μέσα από μία σφαιρική και ολοκληρωμένη πολιτική. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Στρατηγική ετοιμάστηκε με τη συμβολή των ίδιων των νέων μας και έτσι η υλοποίησή της αναμένεται να δώσει απαντήσει στις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις τους. Η πρόταση αυτή αποτελεί προϊόν μίας σοβαρής και επίπονης προσπάθειας και θα υποβληθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση».

Ο Πρόεδρος του ΟΝΕΚ κ. Σεντώνας δήλωσε ότι «Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία καθορίζει το όραμα του κράτους για τους νέους της Κύπρου και σκιαγραφεί τον δρόμο για την επίτευξή του. Η θέσπιση της ΕΣΝ δεν αποτελεί για τον ΟΝΕΚ την ολοκλήρωση ενός ακόμα έργου, αλλά είναι η απαρχή μιας νέας, πολύχρονης και πολυδιάστατης πρόκλησης και προσπάθειας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την επίτευξη του οράματος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία».