Xρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Παρέμβασης «PIN #prevention and #intervention»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και ηΕθνική Αρχή Στοιχημάτων παρουσιάζουν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης «PIN #prevention and #intervention». Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επιχορήγηση Σχεδίων τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης καθώς και της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, μέσω της κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των ίδιων των νέων, καθώς και την ενίσχυση της μάθησης και στήριξης από συνομήλικους. Τα Σχέδια αυτά αφορούν επιχορηγήσεις ιδεών, δραστηριοτήτων, εργαλείων και οποιονδήποτε άλλων μέσων για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος και περιγράφονται στις τρεις πιο κάτω δράσεις.

Δράσεις και επιμέρους στόχοι για νέους 18-35 ετών

  1. Σχέδια ενημέρωσης, εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης

Στόχος: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων (18-35 ετών), με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, αναφορικά με τη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης απέναντι στη στοιχηματική δραστηριότητα/τυχερά παιχνίδια ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν και τα μέτρα/τρόπους αυτοπροστασίας.

Μεθοδολογία: διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, ομάδες συζήτησης, εκδηλώσεις με πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, έκδοση/παραγωγή ενημερωτικού υλικού κ.ά.

  1. Σχέδια ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων

Στόχος: Η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ζωής (όπως ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ενίσχυση δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων, ενίσχυση αυτοεκτίμησης κτλ.), για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που αποτρέπουν τους νέους να αναπτύξουν προβληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τη στοιχηματική δραστηριότητα.

Μεθοδολογία: ομάδες ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, διαχείρισης συγκεκριμένων καταστάσεων, συμβουλευτικής γονέων, δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού κ.ά.

  1. Σχέδια κατασκευής εργαλείων παρέμβασης και πρόληψης

Στόχος: Η χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή και εφαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων και τεχνολογικών εφαρμογών πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης αναφορικά με τη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης από μέρους των νέων απέναντι στη στοιχηματική δραστηριότητα αλλά και τη προβληματική ενασχόληση των νέων με τον στοιχηματισμό.

Μεθοδολογία: Τα εργαλεία και προγράμματα θα πρέπει να είναι διαδραστικά, καινοτόμα και πρωτοπόρα για τα κυπριακά δεδομένα.

 

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος προέρχεται από την εισφορά που λαμβάνει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα και διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα PIN ανέρχεται στις €150.000. Το ποσοστό επιχορήγησης που θα διατίθεται για την κάθε Κατηγορία, θα αποφασίζεται από τους δύο Εταίρους.

Τα Σχέδια θα υλοποιηθούν την χρονική περίοδο από 1 Απριλίου 2018 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής

  1. Νέος/α μέχρι 35 ετών: Άτομο που κατά τη στιγμή λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ΚΑΙ δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.
  2. Άτυπη Ομάδα Νέων: Ομάδα φυσικών προσώπων αποτελούμενη από 4 τουλάχιστον άτομα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία Νέος/α όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η ομάδα συγκροτείται ειδικά για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. Τα άτομα αυτά πρέπει να προέρχονται από τους τομείς εκείνους που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν σχέδια / προγράμματα / δραστηριότητες που θα έχουν Σκοπό και Στόχο.
  3. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Φορείς με κύρια καταστατική δραστηριότητα την παροχή δράσεων και υπηρεσιών που ανήκουν στους τομείς της πρόληψης ή και θεραπείας ή/και εκπαίδευσης σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι δράσεις των Μ.Κ.Ο. θα πρέπει να απευθύνονται σε νέους.
  4. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα: Ιδιωτικά & Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Κατάρτισης τα οποία λειτουργούν ως αδειούχοι οργανισμοί παροχής εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης.
  5. Ομάδες επαγγελματιών: ομάδες δύο ή περισσοτέρων ατόμων οι οποίοι κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία σχετική με τους σκοπούς και στόχους του παρόντος προγράμματος. Περιλαμβάνει: Ειδικούς στη Ψυχική Υγεία, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Επιστήμη της Τεχνολογίας και Πληροφορικής, Τεχνολογία Λογισμικού και άλλα συναφή με τους στόχους του Προγράμματος. Χωρίς περιορισμό ηλικίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν υποβάλλονται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Αρχείο της Υπηρεσίας Διαχείρισης στον  Ο.ΝΕ.Κ. που βρίσκεται στον 3ο όροφο, επί της Λεωφόρου Αθαλάσσας 104 κτιρίου.

Τα έντυπα που αφορούν στο Πρόγραμμα PIN είναι:

 

Νέα Παρουσίαση Σχεδίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας στη Λάρνακα

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προχωρεί στην 2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής κα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (από 20 έως 40 ετών) και γυναικών (από 18 έως 55 χρονών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Στα πλαίσια προώθησης και προβολής των Σχεδίων ο Οργανισμός Νεολαίας παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμπλήρωση του εντύπου υποβολής της πρότασης μέσα από  παρουσιάσεις που διοργανώνει σε όλες τις πόλεις.

Για δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνήστε στο 77772757 ή πατήστε https://goo.gl/WJB17D  

 

Σεμινάρια τεχνικών Ενσυνειδητότητας (Mindfulness)

Το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σας καλεί να συμμετέχετε στις συναντήσεις Mindfulness. Σκοπός των συναντήσεων είναι η μείωση του άγχους και η εκμάθηση τεχνικών Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) για τον έλεγχο του άγχους αλλά και άλλων αρνητικών συναισθημάτων. Στις συναντήσεις, κάθε συμμετέχοντας θα έχει την ευκαιρία να κάνει μια αναζήτηση αυτογνωσίας, εντοπισμού των καταστάσεων που του προκαλούν αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα και τεχνικές ελέγχου και διαχείρισης του άγχους, των αρνητικών συναισθημάτων και σκέψεων.

Aν θέλεις να μάθεις να ζεις με ευεξία στο παρόν και να απολαμβάνει τις καθημερινές στιγμές, έλα μαζί μας σε μια διαφορετική ομάδα αυτογνωσίας.

Πληροφορίες: 97725204

Δηλώσεις Συμμετοχής: 97725204 ή πατήστε εδώ.

Έναρξη: 01/2018

Διάρκεια: 5 συναντήσεις

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Παρουσιάσεις Σχεδίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προχωρεί στην 2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής κα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (από 20 έως 40 ετών) και γυναικών (από 18 έως 55 χρονών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Στα πλαίσια προώθησης και προβολής των Σχεδίων ο Οργανισμός Νεολαίας παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμπλήρωση του εντύπου υποβολής της πρότασης μέσα από  παρουσιάσεις που διοργανώνει σε όλες τις πόλεις.

Για δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνήστε στο 77772757 ή πατήστε εδώ.

Nέα Ημερομηνία για το ΚΕΠΛΗ Λάρνακας: 3 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, η ώρα 16:30 –18:30 στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων «Θρασύβουλος Θρασυβούλου» στην Λάρνακα.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/hMzvPu

 

 

Ημερίδα Ενημέρωσης Erasmus+

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο FILOXENIA,  Ημερίδα Πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Erasmus+.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, με την ευκαιρία της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων 2018. Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλάμβανε παρουσιάσεις των Δράσεων του Προγράμματος αλλά και «Καφέ με Δικαιούχους», όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με άτομα που είχαν επωφεληθεί στο παρελθόν από το πρόγραμμα και βρίσκονταν στο χώρο για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν πέραν από 150 νέοι, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μέλη ΜΚΟ, εκπαιδευτικών Οργανισμών και  φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο κατά τις παρουσιάσεις, όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για της ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ για εκπαίδευση, κατάρτιση, εθελοντική και αμειβόμενη εργασία στην Ευρώπη, αλλά και Συμπράξεις με σκοπό την παραγωγή καινοτομίας.

Οι δύο Εθνικές Υπηρεσίες του προγράμματος στην Κύπρο, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για τον Τομέα της Νεολαίας και το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης για τον Τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα χειρίζονται και το 2018 το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι θα βρίσκονται σε θέση να παρέχουν συμβουλές και βοήθεια σε όλα τα βήματα, από τη σύλληψη της ιδέας, στη συγγραφή μιας αίτησης, στην αξιολόγηση της, την έγκριση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση του σχεδίου και την τελική του αξιολόγηση.

Θα ακολουθήσουν εξιδεικευμένα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε επί μέρους ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις δύο Εθνικές Υπηρεσίες και τις επερχόμενες εκδηλώσεις, στην κοινή ιστοσελίδα του προγράμματος www.erasmusplus.cy

Διαγωνισμός Α/Α 35/2017 για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ /Νεολαία

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ /Νεολαία.

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.

Για τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Ο Οργανισμός Νεολαίας έδωσε φως στο νέο μοντέλο λειτουργίας του και στα νέα προγράμματα που σχεδίασε για τους νέους

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ, η εκδήλωση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με τίτλο «Lights ON», παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, αξιωματούχων του κράτους, οργανωμένων συνόλων και πλήθους κόσμου.

Με το σύνθημα «Με σένα, για σένα» και μέσα από μια πολυδιάστατη εκδήλωση, ο ΟΝΕΚ παρουσίασε τη νέα του εικόνα και τα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που σχεδιάστηκαν για τους νέους της Κύπρου, θέλοντας να καταδείξει σε όλους ότι ανανεώνεται, χαράσσει νέα πορεία, επαναπροσδιορίζει τους στόχους του και εφαρμόζει νέες, σύγχρονες ιδέες και δράσεις, οι οποίες έχουν πάντα ως βασικό αποδέκτη τους νέους της Κύπρου. Επιπρόσθετα, έγινε μνεία στο νέο μοντέλο λειτουργίας του Οργανισμού, ώστε να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτος και φιλικός στη νεολαία της Κύπρου, καθώς επίσης και στα μελλοντικά του σχέδια.

Η εκδήλωση περιελάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος και η Διεύθυνση του ΟΝΕΚ, φώτισαν με τις παρουσιάσεις τους τη νέα εποχή και τους νέους στόχους του Οργανισμού, οι οποίοι ανταποκρίνονται και εστιάζουν άμεσα στις σημερινές ανάγκες των νέων. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ κ. Παναγιώτης Σεντόνας: «Το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη την ανθοφορία των ικανοτήτων και των ταλέντων των νέων μας για να προχωρήσουν μαχητικά, να κτίσουν τη νέα Κύπρο».

Mε τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: « Όραμα και προσδοκία όλων μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα σίγουρο μέλλον για την Κύπρο μας και οι νέοι μας να έχουν τη στήριξη και τις ευκαιρίες που δικαιούνται για να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να αξιοποιήσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους προς όφελος των ιδίων και της κοινωνίας».

Με την παρουσίαση της νέας του εικόνας, ο Οργανισμός Νεολαίας επαναδιατύπωσε τη δέσμευσή του για συνεχή επένδυση στη νεολαία, ώστε να συμβάλει τα μέγιστα με τις ιδέες και δράσεις της, στη χάραξη πολιτικής για θέματα που την αφορούν. Εξάλλου, όραμα του Οργανισμού είναι να διαμορφώνει συνεχώς νέες πολιτικές για την πρόοδο και ευημερία των νέων, όπως επίσης και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους απασχολούν.

Διαγωνισμός Α/Α 32/2017 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για λειτουργία του Youth Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας στη Λάρνακα

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 32/2017 με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας. Τίτλος του Διαγωνισμού είναι Τίτλο «Μίσθωση Υπηρεσιών για λειτουργία του Youth Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας στη Λάρνακα».

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού Πατήστε ΕΔΩ.

Ηοliday Blues: Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση για τη θλίψη, κατάθλιψη και μελαγχολία στην περίοδο των γιορτών

Οι εορταστικές περιόδοι δεν αφορούν μόνο τις μέρες χαράς και διασκέδασης. Αντιθέτως, οι εορταστικές περίοδοι μπορεί να μας προκαλούν συναισθήματα μελαγχολίας, θλίψης, ματαίωσης ή άγχους.

Στη διάλεξη που διοργανώνει ο Δήμος Λάρνακας και ο Οργανισμός Νεολαίας συζητάμε για τη μελαγχολική πλευρά των γιορτών και αναζητούμε τρόπους μείωσης του αρνητικού συναισθήματος.

Τετάρτη 13/12/2017 ώρα 18:30

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Λάρνακας

Πληροφορίες: 97742294 & 97725204

Εγγραφές: https://goo.gl/forms/f8UQb8w86A5Bey4n1  ή στα πιο πάνω τηλέφωνα

Συντονίζει: Κριστίνα Παντελή. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, συνεργάτης Προγράμματος «Μικρή Άρκτος»

 

Θέλουμε τη δική σου γνώμη

ΜΕ ΣΕΝΑ… ΓΙΑ ΣΕΝΑ! Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δίνει «φωνή» στους νέους, μέσω της νέας υπηρεσίας που εγκαινιάζει στην ιστοσελίδα του.

Έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων της Κύπρου, αλλά και την παροχή ίσων ευκαιριών για συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, ο Οργανισμός Νεολαίας δίνει την ευκαιρία σε κάθε νέο να εκφράσει τις δικές του απόψεις, εισηγήσεις και προσδοκίες.

Από τώρα, όλοι οι νέοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Οργανισμού, η οποία, μεταξύ άλλων, θα λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας για υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων, ιδεών ή/και παραπόνων σε σχέση με τα υφιστάμενα προγράμματα και υπηρεσίες μας και επίσης για την υποβολή νέων ιδεών για νέα προγράμματα και υπηρεσίες.

Από μέρους του Οργανισμού, στόχος είναι η όσο το δυνατόν αμεσότερη επικοινωνία με τους νέους και η καταγραφή της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης τους.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί άλλη μια ένδειξη ότι Οργανισμός Νεολαίας εργάζεται αδιάκοπα για να δημιουργήσει το αύριο για τους νέους, μαζί με τους νέους. Βρίσκεται συνεχώς δίπλα τους, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και είναι ο ακούραστος σύμμαχος τους, πρωτίστως για να ανακαλύψουν και έπειτα για να αναπτύξουν τα εχέγγυα που θα τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν τους στόχους και τα όνειρά τους.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, κάνοντας κλικ εδώ.