Κατάταξη υποψηφίων για τη Γραμμή 1410 και Συμβουλευτικής μέσω Διαδικτύου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 6/2016 ημερομηνίας 09/02/16, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 2/2016 για Αγορά Υπηρεσιών για τη Γραμμή 1410 και Συμβουλευτικής μέσω Διαδικτύου.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκαν μόνο όσες Αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού. Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν ταχυδρομικώς κρίθηκαν άκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι δεν είχαν την απαιτούμενη ειδική εργασιακή εμπειρία σχετικά με τα καθήκοντα της μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων Κύπρου, οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι και την προσεχή Παρασκευή 12/02/2016 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:
• Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spapapetrou@onek.org.cy.
• Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
• Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
• Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων έχει ως ακολούθως:

 

α/α Α.Τ Βαθμολογία
05 1047532 95/100
07 850410 90/100
03 850247 60/100

 

 

 

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2015-16’

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 η υποβολή των προτάσεων για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας 2015-16 του Kέντρου Επιχειρηματικότητας CEDAR του UCLan Cyprus, που υποστηρίζει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και άλλοι φορείς.

 

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 2-σέλιδη πρόταση (μεγέθος Α4, Arial 11) της επιχειρηματικής τους ιδέας, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα. Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

1) Όνομα της προτεινόμενης επιχείρησης και περίληψη της ιδέας,

2)Πληροφορίες της επιχειρηματικής ομάδας,

3) Κίνητρο για τη δημιουργία της επιχείρησης,

4) Περιγραφή της λειτουργίας της  επιχείρησης,

5) Δημιουργικότητα & Καινοτομία,

6) Αγορά/ές στόχευσης και δημιουργία αξίας,

7) Βασικές χρηματοοικονομικές ανάγκες,

8) Διοίκηση και Οργάνωση, και

9) Επόμενα βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρότασης, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://www.uclancyprus.ac.cy/en/business/business-idea-competition-2015-16

 

Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας στο http://www.uclancyprus.ac.cy/en/business/business-idea-competition-2015-16/business-idea-competition-submission-system/

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό και τη διαδικασία υποβολής, αποτείνεστε στο bic@uclancyprus.ac.cy
business idea banner

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ)

Υπογράφηκε την 1η Φεβρουαρίου, το Πλαίσιο Συνεργασίας, μεταξύ  του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), ως ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ως ο Μη Κυβερνητικός φορέας εκπροσώπησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας.

ΟΝΕΚ και ΣυΝΚ συμφώνησαν ότι θα συνεργάζονται για τον προγραμματισμό κοινών δράσεων, ενώ θα συμμετέχουν σε κοινές συναντήσεις με στόχο τη δομημένη συνεργασία για θέματα πολιτικής για τη νεολαία, καθώς και την από κοινού ανάδειξη θεμάτων που αφορούν στους νέους.

Αναγνωρίζοντας την σημασία της οικονομικής στήριξης του ΣυΝΚ, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί το ΣυΝΚ να ανταποκρίνεται στον πολυδιάστατο του ρόλο, ο ΟΝΕΚ δεσμεύτηκε όπως καταβάλλει την εκάστοτε ετήσια κρατική χορηγία προς το ΣυΝΚ, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση κοινών αλλά και ξεχωριστών δράσεων, ειδικότερα όσον αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων από την Εθνική Υπηρεσία Erasmus+ – Κεφάλαιο Νεολαία, ο ΟΝΕΚ θα αξιοποιεί, όπου είναι εφικτό, την Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, δήλωσε ότι «η παρουσία και ο ρόλος του Συμβουλίου Νεολαίας σε αυτή τη γεμάτη προκλήσεις χρονική συγκυρία, καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός. Και αυτό γιατί οι νέοι είναι οι καταλύτες της θετικής αλλαγής για την καλύτερη Κύπρο, ενώ οι οργανώσεις νεολαίας (που συναπαρτίζουν το Συμβούλιο) συνιστούν  πεδία  ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των νέων. Γι’ αυτό και δεν μπορεί το Συμβούλιο Νεολαίας να μην τυγχάνει της ολόψυχης υποστήριξης του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Το Συμβουλίου Νεολαίας είναι για τον ΟΝΕΚ πολύτιμος εταίρος για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν στη νεολαία και γι’ αυτόν  ακριβώς το λόγο η συνεργασία μας δεν μπορεί παρά να είναι ουσιαστική, συστηματική και διαρκής».

Ο Πρόεδρος του ΣυΝΚ, κ. Λοΐζος Βασιλείου ανέφερε ότι «έγινε σήμερα, ένα σημαντικό βήμα από τους δύο οργανισμούς, οι οποίοι έχουν ευθύνη και όραμα να πολεμούν για τα δικαιώματα των νέων. Με την υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας ενδυναμώνεται η φωνή των νέων της Κύπρου μέσα από την καλύτερη συνεργασία των δύο οργανισμών. Κερδισμένη σήμερα είναι η νεολαία της Κύπρου. Το ΣυΝΚ θα συνεχίσει τον αγώνα για χάραξη μιας πολιτικής πιο φιλικής προς τους νέους του τόπου, πάντα πλάι πλάι με τον ΟΝΕΚ».

Οι δύο φορείς, ΟΝΕΚ και ΣυΝΚ, δεσμεύτηκαν για την πιστή εφαρμογή και σεβασμό του Πλαισίου Συνεργασίας.

12605480_945059212250609_4376410538194075275_o 12622288_945059135583950_14669559904835274_o 12628472_945059128917284_2089109113143033836_o

 

Εργαστήρια Europass Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή – Συνέντευξη Εργασίας

Εργαστήρια Europass

Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή – Συνέντευξη Εργασίας

 

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Europass (Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου) εργαστήρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europass.

 

Ένα σωστά δομημένο Βιογραφικό Σημείωμα και μία στοχευμένη συνοδευτική επιστολή αποτελούν τις βάσεις για να οδηγήσουν στην προσωπική συνέντευξη εργασίας στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να επιτύχει το καλύτερο για να μπορέσει να διεκδικήσει την επιθυμητή θέση εργασίας. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι σύμβουλοι-εκπαιδευτές, εξειδικευμένοι σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα δώσουν στους συμμετέχοντες τις κατευθυντήριες γραμμές για:

  • Τη δημιουργία ενός επαγγελματικού Βιογραφικού Σημειώματος στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass
  • Τη σύνταξη μίας σωστά δομημένης Συνοδευτικής Επιστολής
  • Τους διάφορους τρόπους αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας
  • Τη σωστή προετοιμασία και την καλύτερη δυνατή παρουσία στη συνέντευξη εργασίας


Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε:

Λεμεσό: Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016 (10:00-13:45), Αίθουσα Η/Υ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Θεμιστοκλέους)

 

Λευκωσία: Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016 (14:45-18:30), Κεντρικά Γραφεία KPMG

 

Πάφο: Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 (10:00-13:45), Αίθουσα Η/Υ Πολυκέντρου Νεολαίας Πάφου

 

Λάρνακα: Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016 (10:00-13:45), Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακα «Θρασύβουλος Θρασυβούλου»

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο 77772757

Διαγωνισμός Α/Α 04/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση Αιτήσεων του Προγράμματος Erasmus+: Νεολαία

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ως η Εθνική Υπηρεσία του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία, διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση Αιτήσεων του Προγράμματος Erasmus+: Νεολαία, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα ΕΓΓΡΑΦΑ (πατήστε εδώ).

Μέγιστος αριθμός αξιολογητών: 6
Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Ευρωπαϊκές Ευκαιρίες για Νέους – Τεύχος Ιανουαρίου 2016

Περιλαμβάνει χρηματοδοτικά προγράμματα με προθεσμίες υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2016, ευκαιρίες όπως κατασκηνώσεις, υποτροφίες, πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις αλλά και ειδήσεις για τον τομέα της νεολαίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Screen Shot 01-18-16 at 12.56 PM

Εκδηλώσεις «Παιγνιοθηκών» για το Δεκέμβριο

Οι «Παιγνιοθήκες» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν σειρά Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το μήνα Δεκέμβριο σε όλες τις πόλεις.

Οι «Παιγνιοθήκες» είναι οργανωμένοι χώροι με παιχνίδια, στις οποίες παιδιά ηλικίας 4 -12 ετών και παιδιά/έφηβοι με ειδικές ανάγκες, μπορούν να παίξουν ατομικά ή σε ομάδες, με τη συμμετοχή ειδικών που στην προκειμένη περίπτωση είναι συνεργάτιδες του Οργανισμού, αλλά και των γονιών τους

Κατά τις εκδηλώσεις, τα παιδιά θα έχουν ευκαιρία να περάσουν όμορφα και δημιουργικά την ώρα τους αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες τους και διευρύνοντας τα ενδιαφέροντα τους.

Συγκεκριμένα, στην Παιγνιοθήκη Καϊμακλίου η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ των ωρών 15:30 – 18:30. Η Παιγνιοθήκη Καϊμακλίου βρίσκεται εντός του  Πολιτιστικού Κέντρου Μύλοι  Για πληροφορίες τηλ. 22430401

Στην Παιγνιοθήκη Λεμεσού η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2015, από τις 15:30-18:30, εντός Παιδικού Σταθμού Αντώνη & Ινώς Χ» Παύλου, Άγιος Ιωάννης (τηλ. 25570585).

Στη Παιγνιοθήκη Αγίου Αθανασίου η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 15:30-18:30. Η Παιγνιοθήκη βρίσκεται εντός του Δημοτικού Κέντρου Νεολαίας στην οδό Μαχητών ΕΛΔΥΚ 5. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 25729129.

Στην Παιγνιοθήκη Παραλιμνίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 15:30-18:30 στην οδό Λόρδου Βύρωνος 12, εντός Γιώρκειου Δημοτικού Νηπιαγωγείου. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 23744455.

Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» – Εγκρίσεις Δ’ περιόδου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του με Α/Α 51/2015, ημερομηνίας 10/12/2015, αφού εξέτασε τις Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δ’ Περιόδου του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων», προχώρησε στις εξής αποφάσεις: Αξιολόγηση Δ’ Περιόδου.

Τονίζεται ότι η ανακοίνωση/δημοσίευση του ύψους των χορηγιών μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, δεν αποτελεί δέσμευση του Οργανισμού έναντι των αιτητών, αλλά γίνεται απλώς για σκοπούς άμεσης ενημέρωσής τους.

Δέσμευση αποτελεί ΜΟΝΟ η γραπτή απαντητική επιστολή του Οργανισμού προς τον κάθε Αιτητή.

2ο “Career Academy 2015”

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει το 2ο “Career Academy 2015” από τις 18-20 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό.

Σκοπός του Career Academy είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη καριέρας, μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων και εργαστηρίων από ειδικούς στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διακεκριμένους εκπαιδευτές και επιχειρηματίες..

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν ειδικά πιστοποιητικά συμμετοχής.

Σημαντικό: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την χρονική στιγμή της υποβολής της Δήλωσης Συμμετοχής!

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτει τα έξοδα διατροφής και διαμονής για όλους τους συμμετέχοντες.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι 14/12/2015 στο https://docs.google.com/forms/d/1V30tTXhCn5vwuJlaRXo0TW1sqalRiMv4qWUeCuSISno/viewform

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25392211 – 25395477 – 22402602 και e-mail: kepli.polemidia@onek.org.cy

 

flyer  flyer 2

Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκήρυξε το 20ο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση 2016-2017 (βραδινής φοίτησης) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ).

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που να τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και αρχίζει το Φεβρουάριο του 2016 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2017. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτίρια του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 17:00 μέχρι τις 21:00. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου που απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επίσης και άνεργοι πτυχιούχοι που έχουν απολέσει την εργασία τους λόγω των τρεχουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016. Για αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικολαΐδη (22806117, knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy) ή
Στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy)