Προκήρυξη Θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα

Aίτηση για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας ΚύπρουΟ Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α14:  €41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014.

A. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • O Εκτελεστικός Γραμματέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:

α) Έχει την ευθύνη για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, τη διεύθυνση, το συντονισμό, την εποπτεία, την εύρυθμη λειτουργία και την αποδοτικότητα της υπηρεσίας του Οργανισμού.

 

β) Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία του προϋπολογισμού του Οργανισμού και για την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων και προγραμμάτων για την ανάπτυξη και λειτουργία του Οργανισμού.

 

(γ) Έχει την ευθύνη για την παροχή γραμματειακών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεργάζεται μαζί του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

(δ) Παρακολουθεί τις εργασίες και την απόδοση της υπηρεσίας του Οργανισμού και διασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία του προσωπικού για την ομαλή και ενιαία λειτουργία της υπηρεσίας του Οργανισμού.

 

(ε) Είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποβολή των αναγκαίων αναφορών και εισηγήσεων.

 

(ζ)  Εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή της πολιτικής και τις διαδικασίες που χρειάζονται να ακολουθηθούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

(η) Προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή ενεργειών για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και εξειδικευμένων μελετών.

 

(θ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και συνέδρια. Επικοινωνεί με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας στα θέματα νεολαίας.

 

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 • Ο Εκτελεστικός Γραμματέας έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Οργανισμού Νεολαίας, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηούνται ή αντικαθίστανται.

 

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister at Law).

(Σημ.:Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

β) μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

 • Δεκαετής τουλάχιστον πείρα μετά από την απόκτηση του πρώτου πτυχίου, σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση των περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμων και Κανονισμών.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:

Ο Οργανισμός Νεολαίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/τριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

 

Γ. ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Διάρκεια της Σύμβασης

Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον ΟΝΕΚ όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

 1. Καθήκοντα και υποχρεώσεις

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα έχει τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Σχέδιο Υπηρεσίας. Πρόσθετα, ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Εργασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Οργανισμού Νεολαίας, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηθούν.

 1. Αμοιβή

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα αμείβεται με βάση την εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα   Α14:€ 41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616 και θα λαμβάνει ετήσιες προσαυξήσεις με βάση την κλίμακα αυτή και σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Νεολαίας Κανονισμούς του 2007. Στο μισθό του θα προστίθενται το εκάστοτε παραχωρούμενο για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό τιμαριθμικό επίδομα και οι γενικές αυξήσεις μισθών. Στον Εκτελεστικό Γραμματέα θα καταβάλλεται, επιπλέον, 13ος μισθός.

 1. Ωφελήματα μετά τη λήξη του συμβολαίου

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014).

Κατά τη λήξη του συμβολαίου ή τον τερματισμό της σύμβασης απασχόλησής του ή σε περίπτωση θανάτου, καταβάλλεται φιλοδώρημα από τον Οργανισμό το οποίο ισούται με το 1/12 του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών, αναπροσαρμοσμένου με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014).

 

 1. Εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων

5.1       Θα εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό του Οργανισμού Νεολαίας με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τους σχετικούς κανονισμούς εξαιρουμένων των ισχυόντων που αφορούν μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους.

5.2       Πρόσθετα, ο Οργανισμός θα εντάξει τον Εκτελεστικό Γραμματέα στα υφιστάμενα σχέδια :

α)         Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και

β)        Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη.

5.3       Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική Νομοθεσία ποσοστό επί των Ασφαλιστέων αποδοχών του για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

5.4 Ο Οργανισμός θα καταβάλλει στον Εκτελεστικό Γραμματέα οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση (πλην του Σχεδίου Συντάξεως και Φιλοδωρημάτων) όπως αυτά θα καταβάλλονται στους υπόλοιπους υπαλλήλους.

Πρόσθετα, ο Οργανισμός Νεολαίας ως εργοδότης θα καταβάλλει στα Ταμεία, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από την εκάστοτε σε ισχύ Νομοθεσία.

 1. Άδεια Ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας έχει δικαίωμα για άδεια ανάπαυσης 29 εργάσιμων ημερών το χρόνο για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. Άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές δύναται να παραχωρείται, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό, μέχρι 42 ημέρες το χρόνο. Άδεια απουσίας, άδεια ασθενείας και άδεια μητρότητας, θα χορηγούνται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους, όπως και στους υπαλλήλους στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας πριν τη λήξη του συμβολαίου του οφείλει να εξαντλήσει την τυχόν άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και δεν μπορεί να καταβάλλεται σε αυτόν αντίτιμο για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

 1. Πειθαρχική Ευθύνη

Θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες των περί Οργανισμού Νεολαίας σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Νεολαίας Κανονισμούς του 2007.

 

 1. Προϋποθέσεις τερματισμού της Σύμβασης

Ο  Οργανισμός Νεολαίας θα δικαιούται να τερματίσει τη Σύμβαση εργασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Θα δικαιούται να προβεί σε άμεσο τερματισμό της Σύμβασης αν ο Εκτελεστικός Γραμματέας:

(i)   Κατά  τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχθηκε σε πτώχευση

(ii)   Καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα.

(iii) Παρουσίασε ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική απουσία ή προέβη σε      οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανονισμών του Οργανισμού Νεολαίας ή άλλων κανόνων της εργασίας ή επέδειξε διαγωγή, η οποία καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου δεν δύνανται ευλόγως να αναμένεται όπως συνεχισθεί.

(iv)  Παραβίασε τους όρους της σύμβασης εργασίας.

β)         Περαιτέρω και άνευ βλάβης των ανωτέρω, ο Οργανισμός Νεολαίας δύναται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση για οιονδήποτε από τους λόγους που  αναφέρονται στο Άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967, ως ήθελε τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν.

 

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
 • Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα κληθούν σε προφορική ή/και σε γραπτή εξέταση, όπως ήθελε αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής με γραπτή επιστολή.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο «Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού ΟΝΕΚ», το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου (07:30 – 15:00) από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία, (Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 3ος – 5ος όροφος, 2024, Στρόβολος) ή από την  ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση  www.onek.org.cy.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00, στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στον Οργανισμό Νεολαίας, Τ.Θ. 20282, 2150 Λευκωσία, με την ένδειξη «Αίτηση για τη Θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου» σε φάκελο, ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.
 • Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των βεβαιώσεων για την απαιτούμενη εργασιακή πείρα. Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα ανωτέρω αντίγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Νεολαίας: τηλ. 22402600 /22402602, info@onek.org.cy κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για το έντυπο αίτησης, πατήστε στο πιο κάτω σύνδεσμο:

Aίτηση για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

 

Public Speaking- Μάθε πώς να κερδίζεις το κοινό σου κάθε φορά

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει σειρά εργαστηρίων με σκοπό την ανάπτυξη

προσωπικών  δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση των νέων με θέματα όπως «Public Speaking»,

«Self Confidence», «Personal Branding», «Digital Marketing», «Project Management» κ.α.

Αρχή κάνουμε με τα εργαστήρια «Public Speaking – Μάθε πώς να κερδίζεις το κοινό σου κάθε φορά».

 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν:

 • Σάββατο 16 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00μ.μ. στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού
 • Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία ΟΝΕΚ
 • Σάββατο 23 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
 • Σάββατο 7 Μαΐου 2016 και ώρα 16:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Παραλιμνίου

 

Εισηγήτρια των εργαστηρίων θα είναι η κ. Άντρη Πέντα, Ειδική Σύμβουλος σε θέματα Marketing, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Branding.

 

Σκοπός των εργαστηρίων είναι να δώσουν στους συμμετέχοντες πολύτιμες συμβουλές για το πώς να κάνουν επιτυχημένες ομιλίες και παρουσιάσεις έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να δοκιμαστούν για το πώς να κάνουν το ακροατήριο τους πιο ενεργητικό. Επιπλέον, μέσα από ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν χρήσιμες τεχνικές για χαλάρωση και μείωση του άγχους, θα μάθουν τρόπους να ελέγχουν την φωνή τους, αλλά και πώς να χρησιμοποιούν σωστά την οπτική επαφή και τη γλώσσα του σώματός τους για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την προσοχή του κοινού τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής αποτείνεστε στο 77 77 27 57 και στo https://goo.gl/UVTGmc .

kepli proskliseis 4-4

Πρωτοβουλίες Νέων: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Α’ Περιόδου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του με Α/Α 13/2016, ημερομηνίας 24/03/2016, αφού εξέτασε τις Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Α’ Περιόδου του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων», προχώρησε στις εξής αποφάσεις: Αξιολόγηση Α’ Περιόδου.

Τονίζεται ότι η ανακοίνωση/δημοσίευση του ύψους των χορηγιών μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, δεν αποτελεί δέσμευση του Οργανισμού έναντι των αιτητών, αλλά γίνεται απλώς για σκοπούς άμεσης ενημέρωσής τους.

Δέσμευση αποτελεί ΜΟΝΟ η γραπτή απαντητική επιστολή του Οργανισμού προς τον κάθε Αιτητή.

Ευκαιρίες Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας για Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ψάχνεις για Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Έλα να μάθεις για Ευκαιρίες Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας!

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνουν τις ενημερωτικές εκδηλώσεις «Ψάχνεις για Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Έλα να μάθεις για Ευκαιρίες Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας!».

 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

–              Λευκωσία στις 05/04/2016 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κτίριο Jean Monnet (M-203 αμφιθέατρο)  και ώρα 15.30 – 17.30.

–              Λάρνακα στις 26/04/2016  στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας, και ώρα 10:00 – 13:00.

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις θέσεις απασχόλησης στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Πύλη επαγγελματικής κινητικότητας EURES αλλά και για ευκαιρίες Erasmus Placement. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο θα προσφέρει την ευκαιρία για ένα Δωρεάν ταξίδι στις Βρυξέλλες, σε κάθε πόλη για έναν από τους συμμετέχοντες.

Υποστηρικτές των ενημερωτικών συναντήσεων είναι τα Europe Direct Πάφου και Λάρνακας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής εκ των προτέρων.

Πληροφορίες: 77 77 27 57

Ο σύνδεσμος για τις δηλώσεις συμμετοχής  είναι: https://docs.google.com/forms/d/1PP9ZlorqfVjJhEJENvTksKQZUc2SbEgCcUB9bgyJnlI/viewform

kepli ergasia stin europi λευκωσια (2)

 

Εργαστήρια μη τυπικής μάθησης «Pieces of Peace»

 

 Tι πραγματικά σημαίνει για σένα ΕΙΡΗΝΗ; Μήπως η ΕΙΡΗΝΗ είναι εφικτή μόνο με τους άλλους λαούς και εθνικότητες ή ξεκινά από εμάς; Μήπως η Ειρήνη με τον εαυτό μας είναι πιο σημαντική; Και πως την επιτυγχάνουμε αυτή;

Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα μας λυθούν στα εργαστήρια “Pieces of PEACE” όπου θα προσπαθήσουμε με μεθόδους Μη Τυπικής Μάθησης να βάλουμε όλα αυτά τα Κομμάτια Ειρήνης στη σειρά και να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό το γρίφο που λέγεται ΕΙΡΗΝΗ.

Ο εκπαιδευτής μας για αυτά τα εργαστήρια θα είναι ο Γιώργος Πολυκάρπου, ενεργό μέλος της ομάδας εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και Peace Agent του World Peace Initiative Foundation.

 

Ημερομηνία, χώρος και ώρα διεξαγωγής

 04/04 στον Πολυχώρο Νέων Λεμεσού 16:00

05/04 στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ 16:00

06/04 στο Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου 16:00

08/04 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΘΟΙ στην Κυπερούντα στις 18.00

09/04 στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων «Θρασύβουλος Θρασυβούλου» στη Λάρνακα 10:00

 

Πρόγραμμα εργαστηρίων:

– Δραστηριότητες γνωριμίας

– Ασκησή ιδεών «Τι σημαίνει για μένα Ειρήνη;»

—————–διάλειμμα——————-

– Ειρήνη με τον εαυτό μας

– Ειρήνη με το περιβάλλον

– Ειρήνη με τους άλλους

——————διάλειμμα——————

– Η ανατομία ενός ειρηνοποιού

– Χτίζοντας την Ειρήνη – Τι μπορώ να κάνω?

– Αξιολόγηση/ Ανασκόπηση

 

 Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  στο https://goo.gl/1ruO5e ή  στο τηλέφωνο 77772757

Print

 

 

Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής με την δημοσιογράφο/συγγραφέα Ελένη Ξένου «Ανακάλυψε τη δική σου ιστορία»

Θέλεις να ασχοληθείς δημιουργικά με τη γραφή, απελευθερώνοντας συγχρόνως τη φαντασία σου και καλλιεργώντας την παρατηρητικότητά σου;

Τα Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, με τη δημοσιογράφο/συγγραφέα Ελένη Ξένου, απευθύνονται σε όλους όσοι θέλουν να «παίξουν» με τις λέξεις για να εκφράσουν τον τρόπο που κοιτούν τον κόσμο, μέσα από τη γραφή.

Κυρίαρχος στόχος των εργαστηρίων είναι να σας μάθουν πώς να παρατηρείτε το κάθε τι γύρω σας με τρόπο συγγραφικό και κατ’ επέκταση πώς μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καλλιεργήσετε τη γραφή σας.

Περιεχόμενο των Εργαστηρίων:

 1. Φαντασία-μνήμη- εμπειρία- βίωμα

α. Πώς το βίωμα έρχεται να αποτελέσει την πρώτη μας ύλη ώστε να αρχίσουμε να γράφουμε.

β. Πώς αξιοποιούμε τη φαντασία μας και πόσο σημαντικό είναι να την εμπιστευόμαστε.

γ. Πώς καλλιεργούμε την παρατηρητικότητά μας.

δ. Πώς αποκτά ένα κείμενο ζωντάνια, δηλαδή ήχο, χρώμα, γεύση, μυρωδιά.

 1. Εξάσκηση-πειθαρχία

α. Πόσο σημαντική είναι η εξάσκηση και η πειθαρχία σε ότι αφορά το γράψιμο και την καλλιέργεια της γραφής.

γ. Πώς αποκτά εμπιστοσύνη κανείς στο δικό του τρόπο έκφρασης μέσω της γραφής.

δ. Το γράψιμο είναι ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης και πώς κανείς αρχίζει αυτό το ταξίδι. Με τι αποσκευές και τι προϋποθέσεις.

 1. Παρατηρητικότητα, περιγραφή, SHOW DONT TELL, διάλογος

α. Η σημασία της λεπτομέρειας και η χρήση της στη γραφή.

β. Τί ακριβώς σημαίνει Show don’t tell.

γ. Πώς κάνουμε χρήση του διαλόγου.

 1. Kάποιες χρήσιμες συμβουλές

α. Πώς αποφεύγουμε τα κλισέ.

β. Πώς επιτρέπουμε στον εαυτό μας τα λάθη.

γ. Πώς φτάνουμε από το αρχικό κείμενο στο τελικό.

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής των εργαστηρίων:

Πάφος: Παρασκευή 15/04/16 16:00-20:00 / Aίθουσα Εκδηλώσεων Πολυκέντρου Νεολαίας Πάφου.

Παραλίμνι: Σάββατο 16/04/16 15:00-19:00 / Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Παραλιμνίου.

Λευκωσία:  Τρίτη 19/04/16  16:00-20:00 / Κεντρικά Γραφεία ΟΝΕΚ.

Λεμεσός: Παρασκευή 22/04/16 16:00-20:00 / TEΠΑΚ, Αίθουσα Διαλέξεων Κερύνεια, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Λάρνακα: Σάββατο 28/05/16 10:00-14:00 / Κέντρο Πληροφόρησης Νέων  Λάρνακας «Θρασύβουλος Θρασυβούλου».

 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής εκ των προτέρων.

Πληροφορίες: 77 77 27 57

δικη σου γραφη

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας- Συνέντευξη Εργασίας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με τo Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Παραλιμνίου διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας-Συνέντευξη Εργασίας». Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί την έναρξη μιας σειράς δράσεων που θα υλοποιήσει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στην επαρχία Αμμοχώστου και οι οποίες θα αφορούν κυρίως την ενδυνάμωση των νέων που αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. στο Δημαρχείο Παραλιμνίου και εισηγητής θα είναι ο κ. Δημήτρης Βασιλακκάς, GCDF Career Coach.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες πολύτιμες συμβουλές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ετοιμάσουν ένα δυνατό και ανταγωνιστικό βιογραφικό σημείωμα, μαζί με τη συνοδευτική επιστολή, να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία, και να τραβήξουν την προσοχή του εργοδότη με την προοπτική της πρώτης συνέντευξης.  Επιπλέον, μέσα από παιχνίδια ρόλων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν χρήσιμες τεχνικές και θα εξασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες συνέντευξης εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής αποτείνεστε στο 77 77 27 57.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται μόνο η εγγραφή!

kepli epaggelmatiki eukairia 2

Σταδιοδρομία 2016 στο ΤΕΠΑΚ Σπουδές, Καριέρα, Επιχειρηματικότητα

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στηρίζει την εκδήλωση Σταδιοδρομία 2016 του του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου την οποία διοργανώνει το Γραφείο Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο.  Υποστηρικτές της εκδήλωσης πέραν του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου είναι το ergodotisi.com, το #Disrupt Cyprus, το StudentLife και το CUTing Edge.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 μεταξύ των ωρών 15:00-19:00 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα περιλαμβάνει:

– Έκθεση Καριέρας (Career Fair) με συμμετοχή 56 εταιριών οι οποίες θα δέχονται βιογραφικά για κενές θέσεις εργασίας,

– Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών (Postgraduate Fair), με συμμετοχή 15 πρεσβειών, των 3 δημοσίων κυπριακών πανεπιστημίων και εκπροσώπων πέραν των 50 πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου!

– Έκθεση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Entrepreneurship & Innovation Fair), με συμμετοχή 14 startup επιχειρήσεων

– Εργαστήρια και διαλέξεις από 16 εταιρίες/ οργανισμούς, σχετικά με τις προοπτικές εργοδότησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για εξέυρεση εργασίας

– 3 παρουσιάσεις από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, σχετικά με προοπτικές εργοδότησης στην Ε.Ε και την κινητικότητα εργαζομένων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

– Εργαστήρια και διαλέξεις από 10 επιχειρήσεις startup, σχετικά με καινοτομία και επιχειρηματικότητα

– Παρουσιάσεις σχετικά με 15 μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

– Κλινική βιογραφικών για διόρθωση του βιογραφικού σας

– Mock job interviews για 30 μόνο υποψήφιους

– Μίνι συνεντεύξεις πρόσληψης με τα στελέχη των εταιριών που θα βρίσκονται στην έκθεση

– Πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα σπουδών, καριέρας και επιχειρηματικότητας.

σταδιοδρομια

Τελετή Απονομής Βραβείων Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας

Το UCLanCyprus, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Πύλα Λάρνακας  φιλοξενεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, 6-8μμ, την τελετή απονομής των βραβείων του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας 2016.

Η εκδήλωση τελεί υπό την Aιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμoύ. Η τελετή θα είναι μια γιορτή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, όπου επίδοξοι επιχειρηματίες θα πρωταγωνιστήσουν με την παρουσίαση των ιδεών τους.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του CEDAR του UCLan Cyprus με τη στήριξη διαφόρων οργανισμών και εταίρων  που προάγουν την  ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, όπως το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Διεθνές Επιμελητήριο Νέων Κύπρου – JCICyprus, το Cyprus Business Angels Network (CYBAN), τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ), την Αναπτυξιακή Λάρνακας–ΑΝΕΤΕΛ, τον  παροικιακό σύνδεσμο ΕΠΙΣΤΗΜΗ και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ηνωμένου Βασιλείου – Κύπρου.

Η τελετή θα  ξεκινήσει με την παρουσίαση της επιχειρηματικής πορείας της βραβευμένης νεοφυούς κυπριακής εταιρείας Funifi, η οποία αποσκοπεί στο να επιδράσει θετικά σε όλες τις οικογένειες του πλανήτη, δρώντας επικουρικά στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Ακολούθως οι υποψήφιες ομάδες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και οι νικητές θα τιμηθούν.

Οι τρείς καλύτερες ομάδες θα παραλάβουν τα ακόλουθα βραβεία: 1ο βραβείο €1500 από την KPMG, 2οβραβείο €500 από την Alpha Bank, 3oβραβείο «κοινωνικού επιχειρηματία» €500 από το UCLan Cyprus MBA. Ο πρώτος νικητής θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την ιδέα του σε Επιχειρηματικoύς Αγγέλους κατά την διάρκεια ενός εκ των συναντήσεων του CYBAN.

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας είναι μέρος μιας σειράς από πρωτοβουλίες τις οποίες προάγει το CEDAR, το πρωτοποριακό Κέντρο Επιχειρηματικότητας στο νησί. Ο Καθηγητής  Πανίκκος Πουτζιουρής ανέφερε επ’ αυτού: <είναι καθήκον μας να στηρίξουμε τους νεοφώτιστους επιχειρηματίες ώστε να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με καινοτόμες δραστηριότητες. Το ποικιλόμορφο επιχειρείν υπόσχεται νέους ορίζοντες ανάπτυξης και βεβαίως θέσεις εργασίας>.

 

Για συμμετοχή στη τελετή απονομής βραβείων του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας 2015 – 2016, εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδαςhttp://www.uclancyprus.ac.cy/en/business/business-idea-competition-2015-16/bic-award-ceremony/

 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 24-694000 .

BIC2015-16_Award Ceremony_Programme

Διαγωνισμός με Α/Α 07/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Πληροφορούνται οι υποψήφιοι Προσφοροδότες όπως την ίδια στιγμή θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους εδώ ούτως ώστε ο Οργανισμός σε περίπτωση που θα χρειαστεί να προβεί σε οποιεσδήποτε διορθώσεις/διευκρινίσεις ή και προσθήκες επί των Εγγράφων, να τις κοινοποιεί με Διορθωτικά Σημειώματα προς ΟΛΟΥΣ τους ενδιαφερόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν μη ενημέρωσή τους.