Διαγωνισμός Α/Α 07/2017 για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση σεμιναρίων ΕΕΥ για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ /Νεολαία

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση σεμιναρίων ΕΕΥ για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ /Νεολαία. Για τους Όρους του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 10/2017: Παροχή Υπηρεσιών Χειριστή του προγράμματος EURODESK στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για χειριστή του ευρωπαϊκού προγράμματος Eurodesk στην Κύπρο.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Κιβώτιο Προσφορών, στον 4ο όροφο των κεντρικών γραφείων του Οργανισμού Νεολαίας, στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 02 Μαΐου 2017 στις 12.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα πλήρη έγγραφα του Διαγωνισμού πατώντας εδώ.

 

Διαγωνισμός Α/Α 03/2017 για την παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση & Προβολή του Σχεδίου “Youth Guarantee to Activate and Empower Youth in Cyprus”

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση & Προβολή του Σχεδίου “Youth Guarantee to Activate and Empower Youth in Cyprus”, που εντάσσονται στις κατηγορίες CPV 79341400 – Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας, 79951000 – Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων και 79311200 – Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/04/2017. Για τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Κατάταξη υποψηφίων Διαγωνισμού Α/Α 18/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τις Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 40/2016, ημερομηνίας 10/11/2016, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 18/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για το λόγο απόρριψής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίθηκαν άκυρες και δεν έχουν ληφθεί υπόψη όσες αιτήσεις:

 1. Δεν υποβλήθηκαν απευθείας στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού και στάλθηκαν ταχυδρομικώς.
 2. Υποψηφίων δεν είχαν ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο ειδικό μέρος του Διαγωνισμού.
 3. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαίωση από τον εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.
 4. Υποψηφίων δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας.
 5. Υποψηφίων δεν είχαν Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος για το 2016.
 6. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούσαν οι όροι του Διαγωνισμού, στην περιγραφόμενη μορφή.
 7. Υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την Τρίτη 15/11/2016 και ώρα 10:00 πμ, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

 • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση lpavlou@onek.org.cy.
 • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
 • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
 • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.
 • Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Μόρια για Βαθμό Πτυχίου Μόρια για Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1 883014 15 35 50
 2 834805 10 10 15 35
 3 991625 15 15 30

Αγορά Υπηρεσιών από Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Αριθμός Διαγωνισμού: α/α 18/2016

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η αγορά υπηρεσιών από εγγεγραμμένους Ψυχολόγους (κατόχους έγκυρης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία) για παροχή ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε νέους που υπηρετούν τη θητεία τους σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Συγκεκριμένα, ο Διαγωνισμός αφορά:

 1. Διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων παροχής συμβουλευτικής ή/και ψυχολογικής στήριξης: με εθνοφρουρούς με σκοπό την ψυχοκοινωνική τους ενδυνάμωση (ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, κοινωνικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων λήψης αποφάσεων κοκ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων σε προσωπικό ή διαπροσωπικό επίπεδο και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: παραβατική συμπεριφορά, άγχος, καταχρήσεις, συναισθηματικές δυσκολίες και διαταραχές, πένθος,  προβλήματα στις φιλικές / ερωτικές / κοινωνικές σχέσεις, βία (λεκτική, συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική), προβλήματα υγείας με ψυχολογικές επιπτώσεις, αναζήτηση ταυτότητας, έλλειψη αυτοεκτίμησης, λήψη σημαντικών αποφάσεων, διαχείριση συναισθημάτων κοκ.
 2. Σχεδιασμό και διεξαγωγή ομάδων ψυχοεκπαίδευσης: με εθνοφρουρούς, οι οποίες θα πραγματεύονται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Διαχείριση του Άγχους, Διαχείριση του Θυμού, Επίλυση προβλημάτων & Λήψη αποφάσεων, Ταυτότητα & Προσωπικότητα και Σχέσεις & Επικοινωνία. Σκοπός των ομάδων ψυχοεκπαίδευσης είναι να «εκπαιδεύσουν» τους συμμετέχοντες, προσφέροντας βασικές θεωρητικές γνώσεις σε σχέση με το ιδιαίτερο θέμα κάθε θεματικής ενότητας και να προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο όπου κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να υιοθετήσει νέα σχήματα συμπεριφοράς και δράσης προς αντιμετώπιση των δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζει σε σχέση με το θέμα κάθε ομάδας.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 24/10/2016 ώρα 12:00 (μεσημέρι). Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο με απευθείας υποβολή στο κιβώτιο προσφορών του ΟΝΕΚ στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, Λευκωσία.

Για τα αναλυτικά έγγραφα διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Λειτουργός: Λίζα Παύλου τηλ: 25443078

Ανακοίνωση Τελικών Μητρώων Υποψηφίων για το Διαγωνισμό με Α/Α 15/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για τη Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού και Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι οποίες εξετάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 34/2016, ημερομηνίας 15/09/16 και αφού διενεργήθηκε κλήρωση ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους στις 20/09/2016, δημοσιεύεται πιο κάτω το Τελικό Μητρώο των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 15/2016.

 

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Μητρώο Α1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1. 844833 15 20 50 85
 2. 856191 15 20 50 85
 3. 729041 15 20 10 45
 4. 830811 15 20 10 45

 

 

 

Μητρώο Α2 ΛΕΜΕΣΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1. 892734 15 20 50 85
 2. ΑΕ539481 15 20 20 55
 3. 989005 15 20 10 45

 

 

Μητρώο Α3 ΠΑΦΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1. ΑΕ539481 15 20 20 55

 

 

Μητρώο Α4 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1. 856191 15 20 50 85
 2. 892734 15 20 50 85
 3. 895710 15 20 30 65
 4. 830811 15 20 10 45

 

 

 

 

Διαγωνισμός A/A 13/2016 για την αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2016

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2016.

Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο της περσινής διοργάνωσης.

Διαγωνισμός Α/Α 28/2015 για την επιλογή Στρατηγικού Συνεργάτη Επικοινωνίας και Προβολής του Οργανισμού Νεολαίας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την αγορά υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής του Οργανισμού. Για να δείτε τους Όρους της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 02/2014 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι ενδιαφερόμενοι λάβουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν το σχετικό Πίνακα.

Διαγωνισμός Α/Α 08/2014 για την Προμήθεια πόσιμου νερού στα Έργα Υποδομής και τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν τις σχετικές Οδηγίες και να συμπληρώσουν το σχετικό Πίνακα.