Ο Συνεργατισμός και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρουσιάζουν τα «Βραβεία Νεολαίας 2016»

Ο Συνεργατισμός και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου καθιερώνουν τα «Βραβεία Νεολαίας» με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των νέων που αναπτύσσουν αξιόλογη δράση στον τομέα που ασχολούνται

Τα «Βραβεία Νεολαίας» θα επιβραβεύουν νέους που μέσα από συγκεκριμένες δράσεις/πρωτοβουλίες/έργα/επιτεύγματα έχουν ξεχωρίσει σε διάφορους τομείς και έχουν αναδειχθεί σε θετικά πρότυπα, ενθαρρύνοντάς τους να πιστέψουν στις δυνατότητες τους και στην προσπάθεια για το καλύτερο.

Ο Συνεργατισμός και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στοχεύουν να καταστήσουν τα Βραβεία Νεολαίας ένα σημαντικό θεσμό, αναγνωρισμένο από την κοινωνία αλλά πρωτίστως από τη νεολαία, ο οποίος θα αποτελεί τον κατ’ εξοχήν θεσμό ανάδειξης και επιβράβευσης του έργου και των δράσεων των νέων.

Οι βραβευθέντες θα επιλέγονται μέσα από αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία, ενώ η ανακοίνωση των νικητών και η απονομή των βραβείων θα γίνεται σε ειδική τελετή βράβευσης.

Η πρώτη τελετή θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2017, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Κατηγορίες Βραβείων

Οι κατηγορίες στις οποίες θα απονεμηθούν τα Βραβεία Νεολαίας 2016, είναι οι ακόλουθες:

 1. Βραβείο Περιβαλλοντισμού
 2. Βραβείο Καινοτομίας
 3. Βραβείο Επιστημών
 4. Βραβείο Πολιτισμού
 5. Βραβείο Επιχειρηματικότητας
 6. Βραβείο Αθλητισμού
 7. Βραβείο Προσφοράς
 8. Βραβείο «Νέος/Νέα της Χρονιάς»
 9. Βραβείο «Οργάνωση της Χρονιάς»
 10. Βραβείο Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Σε κάθε κατηγορία θα βραβευθεί μόνο ΜΙΑ υποψηφιότητα.

Στις πρώτες επτά κατηγορίες, θα βραβευθούν άτομα ή ομάδες ή οργανώσεις νέων που το έργο τους είχε όφελος προς την κοινωνία και ιδιαίτερα τη νεολαία και αποτέλεσαν θετικά πρότυπα, εμπνέοντας άλλους νέους να ασχοληθούν με το θέμα.

Στις δύο επόμενες κατηγορίες, θα βραβευθούν άτομα και οργανωμένα σύνολα, ο αντίκτυπος της δράσης των οποίων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία εμπίπτει, είχε τη μεγαλύτερη απήχηση και όφελος και αποτελεί έμπνευση για όλους τους νέους.

To Βραβείο Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας αφορά ωφέλιμες δράσεις/πρωτοβουλίες στην ύπαιθρο που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας της χώρας.

Όροι Συμμετοχής

I. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι ακόλουθοι:

 • Νέοι και νέες που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής τους.
 • Ομάδες/Οργανώσεις Νέων:
 1. Άτυπες ομάδες νέων, οι οποίες δεν έχουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας και τα Μέλη της είναι όλα ηλικίας 18-35 ετών και διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο.
 2. Οργανώσεις νεολαίας
 3. Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, τα οποία έχουν τύχει της έγκρισης του ΟΝΕΚ
 4. Κέντρα Νεότητας μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ).

II. Το έργο που θα υποβληθεί από τους υποψηφίους θα πρέπει να αφορά στη χρονική περίοδο 01/01/2014 – 31/12/2015. Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους θα πρέπει να αφορούν δράσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2015.

III. Όλοι οι αιτητές, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν, θα πρέπει μαζί με την Αίτησή τους να υποβάλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά υλοποίησης των δράσεων/πρωτοβουλιών/έργων/ επιτευγμάτων που αναφέρουν στην αίτηση τους. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

• δημοσιεύσεις που έγιναν στον Τύπο (δελτία τύπου, ανακοινώσεις),
• οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο),
• αναρτήσεις στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης),
• Τυχόν βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις.

Κάθε αιτητής δύναται να υποβάλει όσα από τα πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία μπορεί ή επιθυμεί. Η αποδοχή όμως της επάρκειας των αποδεικτικών επαφίεται στην κρίση της Κριτικής Επιτροπής.

IV. Κάθε Αιτητής μπορεί να διαγωνιστεί σε μέχρι ΤΡΕΙΣ (3) ξεχωριστές Κατηγορίες Βραβείων, υποβάλλοντας όμως μόνο ΜΙΑ (1) Αίτηση σε κάθε Κατηγορία Βραβείων.

Κριτική Επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει και τους τελικούς νικητές απαρτίζεται από αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες σχετικές με τις κατηγορίες των Βραβείων.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει βάσει των πιο κάτω Κριτηρίων Αξιολόγησης:

Είδος Κριτηρίου

Βαρύτητα

(%)

Ποιότητα του περιεχομένου

των δράσεων/πρωτοβουλιών/έργων/επιτευγμάτων

30

 

Θετικός αντίκτυπος για την κυπριακή κοινωνία

Σημαντικό κοινωνικό όφελος/επίδραση

 

30

Δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, καινοτομία

στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο των υποβληθέντων δράσεων/πρωτοβουλιών/έργων/επιτευγμάτων

30
Προοπτική περαιτέρω δράσης/συμβολής

στον τομέα ενασχόλησης

10
ΣΥΝΟΛΟ 100

Επιλογή Νικητών

Η διαδικασία επιλογής των νικητών θα διενεργηθεί με βάση τα παρακάτω βήματα:

 1. Υποβολή αιτήσεων.
 2. Προκαταρκτικός έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων από υπηρεσιακή επιτροπή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
 3. Αξιολόγηση των αιτήσεων από την Κριτική Επιτροπή.
 4. Για τις Κατηγορίες «Νέος/Νέα της Χρονιάς», «Οργάνωση της Χρονιάς» και «Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας», δεν μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, αλλά η επιλογή θα γίνει από την Κριτική Επιτροπή.

Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας

Για το Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας, πατήστε εδώ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016 στα εξής σημεία:

Λευκωσία

Κεντρικά Γραφεία Οργανισμού Νεολαίας
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 2024 Στρόβολος
Τηλ.: 22402602 | youthawards@onek.org.cy
Ώρες λειτουργίας: 08:00 – 15:30

Λεμεσός

Πολυχώρος Νέων Λεμεσού
Κανάρη 34, Ά’ Δημοτική Αγορά
Τηλ.: 25871471 | youthawards@onek.org.cy
Ώρες λειτουργίας: 08:00 – 15:30

Λάρνακα

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου 27, 6021 Λάρνακα
Τηλ.: 24822580 | youthawards@onek.org.cy
Ώρες λειτουργίας: 11:30 – 18:30

Πάφος

Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου
Γωνία Απ. Παύλου & Γλάδστωνος, Πάφος
Τηλ.: 26306419 | youthawards@onek.org.cy
Ώρες λειτουργίας: 11:30 – 18:30

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο σε έντυπη μορφή. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η φράση «ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2016» με κεφαλαία γράμματα και η κατηγορία βραβείου για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
• Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο).

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολυμέσα (φωτογραφίες, video) που θα συνοδεύουν την Αίτηση, θα πρέπει αυτά να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (usb ή cd) και να αναγράφονται επάνω τα στοιχεία του αιτητή/ αποστολέα.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω courier, είτε ηλεκτρονικά, είτε άλλως πως, ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη. Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε γραφείο του Οργανισμού στις 4 επαρχίες (βλ. πιο πάνω).

Χρονοδιάγραμμα

30 Ιουλίου – 14 Οκτωβρίου –> Υποβολή αιτήσεων
15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου –> Αξιολόγηση
13 Δεκεμβρίου                           –> Βράβευση νικητών