Το Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά σε επιχορηγήσεις δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από νέους και οργανωμένα σύνολα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Υποδράση 7.2 (Συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό). Όλες οι δραστηριότητες, καθώς επίσης οι Κανόνες και οι Προϋποθέσεις για τη λήψη επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος, προσδιορίζονται στον πιο κάτω Οδηγό Προγράμματος.

Το Έργο απευθύνεται στις πιο κάτω κατηγορίες Δικαιούχων:

 1. Οργανώσεις Νεολαίας Μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος
 2. Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας
 3. Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
 4. Νέοι και Νέες ηλικίας 14-35 ετών
 5. Άτυπες Ομάδες Νέων
 6. Πολιτιστικοί Φορείς
 7. Τμήματα Νεολαίας Σωματείων / Συλλόγων
 8. Φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα και φορείς που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες
 9. Κέντρα Νεότητας
 10. Απόδημοι Κύπριοι Νέοι (ΝΕΠΟΜΑΚ)

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση της χρήσης της μεθόδου της άτυπης, μη τυπικής μάθησης, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους ισχύουν 4 προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

 • Προθεσμία για Δραστηριότητες
  που ξεκινούν μεταξύ
 • 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου
 • 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου
 • 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου
 • 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου
 • Προθεσμία για υποβολή
  αιτήσεων
 • 1 Νοεμβρίου (προηγούμενου έτους)
 • 1 Φεβρουαρίου
 • 2 Μαΐου
 • 1 Αυγούστου

Τα έντυπα που αφορούν στο Έργο Πρωτοβουλίες Νέων είναι:

 1. Οδηγός (WORD)
 2. Γενική Αίτηση (WORD / PDF)
 3. Ειδική Αίτηση (WORD / PDF)
 4. Έντυπο Αξιολόγησης (WORD)
 5. Έντυπο εξουσιοδότησης για έμβασμα (PDF)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για σκοπούς έγκαιρης παραλαβής επιπρόσθετων εντύπων ή στοιχείων που τυχόν σας ζητηθούν από την Υπηρεσία του Προγράμματος, παρακαλείστε όπως αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση protovoulies@onek.org.cy.