Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» αποτελεί νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων, το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σκοπός του Προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών. Το πρόγραμμα στοχεύει: (α) στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας, (β) στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, (γ) στην ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών και (δ) την ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας. Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» στηρίζει και συνδέεται με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Δράσεις του Προγράμματος:

Δράση 1 – Υποτροφίες

Σκοπός των υποτροφιών είναι η μερική χρηματοδότηση του ερευνητικού μέρους των σπουδών των αιτητών και η εκπόνηση μελετών/ερευνών στα πλαίσια των υποχρεώσεων των σπουδών τους (διπλωματική εργασία/διατριβή). Το θέμα της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με μια ή περισσότερες θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Δράση 2 – Σχέδια για Φοιτητές

Σκοπός των Σχεδίων είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων από φοιτητές για φοιτητές που να περιλαμβάνουν σειρά δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Η θεματολογία και το περιεχόμενο των Σχεδίων θα πρέπει να σχετίζεται με μια ή περισσότερες θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Δράση 3 – Φοιτητικές Δράσεις

Σκοπός των Δράσεων αυτών είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση πιο βραχύπρόθεσμων προγραμμάτων ή και μεμονωμένων εκδηλώσεων από φοιτητές για φοιτητές. Η θεματολογία και το περιεχόμενο των Σχεδίων θα πρέπει να σχετίζεται με μια ή περισσότερες θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Δράση 4 – Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Σκοπός της Δράσης αυτής είναι η ενδυνάμωση φοιτητών και φοιτητικών ομάδων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας.

Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα προσδιορίζονται στον Οδηγό Προγράμματος.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος:

€300.000

Προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων:

Δράση 2, 3 και 4: 28 Αυγούστου 2017
Δράση 1: 10 Οκτωβρίου 2017

Σχετικά Έντυπα:

  1. Οδηγός Προγράμματος
  2. Αίτηση για Δράση 1
  3. Αίτηση για Δράσεις 2 και 3
  4. Αίτηση για Δράση 4
  5. Έντυπο Τελικού Απολογισμού
  6. Έντυπο εξουσιοδότησης για έμβασμα

Επικοινωνία:

Για σκοπούς περαιτέρω πληροφόρησης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Οργανισμό Νεολαίας,  στα τηλέφωνα 22402615 / 617 (Λευκωσία) και 25443079 (Λεμεσό).